Ashamaa. Kuni Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jimmaa Attorney Website

Websaayitiin Ofiselaa Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaatii

websaayitii waajjira abbaa alangaa godina jimmaa daawwachuu kessanif galatoomaa jeechaa dokumantootaa seeraa kuma kudha jahaa ol maxxansinee akka bufattaniif isin afferraa. Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jimmaa Attorney Website

Waa’ee Kenya

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa  Bu’ura Labsii Hundeffama Abbaa Alangaa waligalaa Oromiyaa Hundessuuf Baheen waajjira abbaa alangaa sadarkaa godinaattii wajjira gurmaa’ee dha. Gama kanaan, dirqama seeraa Tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaafi itti gaafatamummaa qabu kennuun Godinni Jimmaa godina olantummaan Heeraa fii seeraa ittii mirkanaahee akka ta’uuf, hoojii tajaajila abbaa alangummaa si’ataa ta’e hawaasaaf kennuuf waajjira hundaa’ee dha. wajjirii abbaa alangaa godina jimmaa dirqama seeraan ittii kennamee bahaachuuf ademsoota adda addaa gurmessuun tajaajila keennaa jira.
waa’ee kenya dabalata argadhuu

Adeemsaalee Waajjira Kenyaa

Duudhaalee keenya
Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina jimmaa ademsaalee garee hojii afurin dirqama seeraa labsiidhaan ittii kennammee bahaachuuf kan hojettu yommuu ta’u ademsaaleen kenya kunninis kan armaan gaditii

Adeemsa Garee Yakkota Addaa Addaa

Adeemsi kun Aangoo fi gaheen hojii qorannoo fi himannaa yakkoota adda addaa kan malaamaltummaa ala jiran kan hammatudha
Adeemsi kun Aangoo fi gaheen hojii qorannoo fi himannaa yakkoota adda addaa kan malaamaltummaa ala jiran kan hammatudha. Hojiin qorannaa yakkaa fi murtii haqaa kennisiisuu manni hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa hundeeffamuun dura yakkoota Malaammaltummaa fi Taaksii osoo hin dabalatiin  Biiroo Haqaa Oromiyaatti maqaa ’’Adeemsa Hojii Qorannaa Yakkaa fi Murtii Haqaa Kennisiisuu’’ jedhamuun hojjatamaa tureera. Adeemsaalee hojii xixiqqaa Adeemsa Hojii Qorannaa Yakkaa fi Murtii Haqaa Kennisiisuu jalatti argaman:-
Adeemsaa hojii xiqqaa Eeruu dhimma yakkaa fuudhuu jalatti hojiiwwan jiran:
Qorannaan yakkaa eeruu irraa eegalee waajjira Poolisiitti kan gaggeefamu ta’ee,
Abbaa dhimmaa eeruu fidu simachuu fi odeefannoo irraa fuudhuu;Dhimmichi yakka ta’uu adda baasuun unkaa fi galmee yakka halaa guyyaa irratti galmeessuu.
dabalata argadhuu

Adeemsa Yakka Malaamaltummaa

Adeemsichi gareelee adda addaa sadii kan qabu ta’ee, akka kanaa gadiitti gahee hojii isaanii waliin ibsamaniiru
Garee Simannaa Odeeffannoo Dhimmoota Yakka Malaammaltummaa
Gareen kun Abbaa Alangaa, Ogeessa Simannaa Eeruu fi Qondaala simannaa Eeruunkan gurmaa’e ta’ee, hojiilee akka:
Eeruu/odeeffannoo/ gocha yakka malaammaltummaa fuudhuu, funaanuu, calaluu, murtii kennuu fi qorannaaf dhiyeessuu
Odeeffannoo/Eeruuwwan/yakka Malaammaltummaa hooggantootaa fi itti aantoota hooggantootaa Manneen Hojii mootummaa Aanaa fi Magaalaa, Maahandisoota Manneen hojii mootummaa Aanaa/ Bulchiinsa Magaalaa; hojjatoota Manneen Hojii mootummaa godinaa; hojjatoota dhaabbilee misooma mootummaa sadarkaa Damee ykn godinatti jiran; Gaggeessitoota fi Miseensoota Boordii jaarmiyaalee uummataa godinicha keessa jiraniin raawwataman irrattii dhufan simachuun ijoo addaan ni baasa, ni xiinxala, garee qorannaatiif ni dabarsa;

Ademsa Dhimmaa Haariiroo Haawaasaa

Adeemsa Hriiroo Hawaasaa kanaan dura waajjiraalee mootummaa keessatti bifa bittinaa’aa ta’een karaa dubi fixaa waajjiraalee hojjetamaa kan ture yeroo ta’u bifa qindaa’een waan hojjetamaa hin tureef bu’aa barbaachisu argamsiisuu hin dandeenye .Haata’u malee mootummaan hanqinaalee jiran kana maqsuuf karaa Biiroo A/A/Waliigalaa oromiyaa labisii  itti baasuun karaa qindaa’aa ta’een akka hojjetamuu murteesuun gadi buusee waajjirri keenyas kana bu’uura gochuun hojii hariiroo hawaasaa hojjechuuf yeroo ammaa hojiitti seenamee jirra .Hojiiwwan hojjechuuf itti seename kana keessaa  qisaasamni maallaqaa mootummaa waajjiraalee mootummaa hedduu keessatti kan raawwachaa ture akkasumas pirojektiiwwan ilaallatee waliigaltee bu’uura seeraa hin qabne hundeessuun qabeenya mootummaa seeraan ala itti fayyadamaa turamee yeroo ammaa waajjiraalee mootummaa tokko tokko keessa harkifannaan jiraatu illee hojiin kun yeroo ammaa akka armaan gadiitti itti karoorfannee hojiitti seenneerra .

Adeemsaa Mirkanessa Sanadootaa fii kennaa hayyamaa

Adeemsi kun waajjira keenyatti akkatuma aguuggii seeraa kennameefii jiruun Adeemsa tokko ta’ee hojjetamaa kan jirudha. Akkaataa labsii lakk.214/2011tiin kewt.7(46-48)
Waldaalee fi dhaabbilee miti mootummaa bu’aaf hin hundeeffamne ni galmeessa; hayyama qaama seerummaa ni kenna; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hordofa; ni to’ata; gabaasa raawwii hojii dhiyaatu irratti hundaa’uun hayyama ni haaromsa; ni dhorka; ni haqa;
Waldaaleefi dhaabbilee miti mootummaa Mootummaa Federaalaa irraa hayyama fudhatanii naannicha keessatti hojjatan ni to’ata; qaama dhimmi ilaaluuf ni gabaasa;
Hojiiwwan mirkaneessaa fi galmeessa ragaalee qaamolee birootiif seeraan hin kennamne ni raawwata; ragaa ni kenna;
dabalata argadhuu

Garee Komnikeshinii Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

Dirqamoota Seeraa Waajjirrii abbaa alangaa godina jimmaa qabuu keessaa innii tokko haawaasaafii tajaajilamaa waajjirichaatiiff hubannoo seeraa umuu fii dhaqabamuummaa seeraafii hera biyyaaafii naannoo kenyaa mirkanessuun isa tokkofii isa hangafaatii. gama kanaanis Waajjirii abbaa alangaa godina jimmaa adeemsaalee jiran keessattii garee komnikeeshiniifi sabqunnamtii sadarkaa fikaal personitiin ijaarun hojii bal’aa hojjechaa jira jira. gama kanaanin marsariitii ykn websaayitii ofiseelawaa waajjirichaa bara 2013 kessattii banuun dokumantootaa fii barrulee seeraa kuma kudha jahaa ol maxxansuun hawaasaa bal’aa biraan gahuun danda’aamee jiraa. gareen sabqunnamtii mana hojii kenyaa malqunnamtii hammayyaawaa marsariitii fayyadamuun

Seenaa Huddeffama Websaayitii Ofiseelawaa Waajjira Abbaaa Alangaa Goodina Jimmaa

Dirqamoota Seeraa Waajjirrii abbaa alangaa godina jimmaa qabuu keessaa innii tokko haawaasaafii tajaajilamaa waajjirichaatiiff hubannoo seeraa umuu fii dhaqabamuummaa seeraafii hera biyyaaafii naannoo kenyaa mirkanessuun isa tokkofii isa hangafaatii. gama kanaanis Waajjirii abbaa alangaa godina jimmaa adeemsaalee jiran keessattii garee komnikeeshiniifi sabqunnamtii sadarkaa fikaal personitiin ijaarun hojii bal’aa hojjechaa jira jira. gama kanaanin marsariitii ykn websaayitii ofiseelawaa waajjirichaa bara 2013 kessattii banuun dokumantootaa fii barrulee seeraa kuma kudha jahaa ol maxxansuun hawaasaa bal’aa biraan gahuun danda’aamee jiraa. gareen sabqunnamtii mana hojii kenyaa malqunnamtii hammayyaawaa marsariitii fayyadamuun dhaqabamummaa mana hojii kenyaa mirkaneessu kessattii bara hojii 2013 keessattii hojiin bal’aa ta’ee hojjetameera. Hojiilee kannin keessaa websaayti ofiiseelawaa ta’ee maqaa mana hojichaatin banuun dokumentootaa heeraa fi seeraa, barruulee qo’annaa seeraa, barruulee.xinxala murtii, murtoilee dhadachaa ijibbaata federaalaafii naannoo kaasee hanga manneen murtii godina jimmaafii manneen murtii aanaaleetin kennamaniifii murtoo barsiisoo ta’an walumaa galattii dokumantoita seeraa kuma kudhanii ol websaayti kenyaattii fe’un akka biyyaattis ta’e akka naannoottii hojii fakkeenyummaadhaan ka’u danda’u hojjetameera.

Filotaa fe’aman, hanga Download isaanii fi lakkofsa Daawwattoota.

gabaasnii amaan gaadittii argamuu kuni lakkofsa fayilootaa ykn pdf websaayitii kana irrattii argamuu, ji’ota sadii (last 90n days) kessattii hangii pdfn downnload godhamee fii namoota ykn haawaasa websaayitii kana dawwatan kan ibsuudhaa.

16542 +

all Pdf & Files

13423+

Downloads in 90 days

94472

90 days page views

3100+

daily average view of 90 days

Hoggansa Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

insurance education medical investment online banking u0026 finance web hosting

Addee Zaara Muhammed

ittii Gaafatamtuu Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

obboo

Abbaa Ademsaa Garee Yakkota Malaammaltummaa

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

insurance education medical investment online banking u0026 finance web hosting

Obboo Lammessaa Asseffaa

Abbaa Adeemsaa Yakkoota Malaamaltummaa

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jimmaa Attorney Website

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jimmaa Attorney Website

Obboo Shamsadin

Abbaa Adeemsaa Garee Ademsa Galmeessaa Ragaalee

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jimmaa Attorney Website

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jimmaa Attorney Website

Obboo

Abbaa Adeemsaa Garee Haariiroo Haawaasaa

Mr Hasen Mh. Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jimmaa Attorney Website Developer

Obboo Hasan Muhamedhuseen

Sadarkaa Fokal personittii ittii gaafatamaa websaayti waajjirichaafii garee komnikeekeshinii

Teessoo Waajjira AA Godina Jimmaa

Godina Jimmaatii

insurance education medical investment online banking & finance web hosting

Teessoo

Jimma

Yaada Maamiltootaa

yaada Maamiltoonni Keenya nuuf kennan keessa muraasa

Haqaaf Haqaan Hojeennaa

Kuni Websaayitii Ofiselaa Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaatii

7 thoughts on “FUULA DURAA”

  1. thanks, interesting read
    _________________
    [URL=http://ipl.kzkkstavkalar27.online/2451.html]आईपीएल 2023 सीएसके पूरी टीम[/URL]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *