Ashama

Waajjira Abbaa Alangaa Godina jimmaa

Websaayitii Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaatii

TAJAAJILONNII KENYA

Gare Ademsoota Waajjira Kenya

Gare Ademsoota Waajjira Kenya

Garee Adeemsa

Yakkota Addaa Addaa

Dhimmoota Yakka Adda Addaa” jechuun bu’uura Labsii Mootummaa Federaalaa Lakk. 881/2007 tiin yakkoota malaammaltummaa jedhamanii kanneen tumamaniifi gochaawwan yakkaa gibiraafi taaksii irratti raawwatamaniin alatti gocha yakkaa kamiyyuu Seera Yakkaa jalatti yakka jedhamee tumameefi gocha yakaa seerota addaa biroo adabbii yakkaa tuman jalatti yakka jedhamee tumamae hunda kan hammatudha

Garee Ademsaa

Haariisoo Haawaasaa

caasaalee Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa keessaa inni tokko caasaa Garee Adeemsa Hariiroo Hawaasaati. Caasaan Adeemsa Hriiroo Hawaasaa kunis dhimmoota hariiroo hawaasaa dantaa uummataa fi mootummaa kabachiisuuf jecha haala addaatin kan gurma’edhaa. Ademsii Kuni caaseeffama kanaan dura tureen Hojii dhimmota seeraa waajjiraalee mootummaa keessatti bifa bittinaa’aa ta’een karaa dubi fixaa waajjiraaleetin hojjetamaa ture bifa qinda’aa ta’ee fi qisaasama motummaa hambisuu danda’un labsiidhaan kan caaseffame

Waajjiira Abbaa Alangaa Godina Jimmma

+3000/ ol

Seeroota

+9000/ OL

Barruulee

10/ol

AANAALE

WEBSAAYITII KENYA IRRAA

Barrulee Fi Dokumantileen Argaman

Garee Ademsa

Yakkota Malaamaltummaa fi Gibiiraa

Dhimmootni yakka malaammaltummaa armaan gadii sadarkaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Godinaatti eeruun isaanii kan dhihaatu; poolisii waliin kan qorataman; himatamanii fi falmiin gaggeeffamu ta’a:

Dhimmoota Yakka Taaksii Sadarkaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Godinaatti Dhihaatan Yakka taaksii ilaalchisee sadarkaa Mana Hojii Godinaatti dhimmoota armaan gadii irratti Abbaan Alangaa poolisii waliin ni qorata; murtii ni kenna; ni himata; ni falma:

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

1.Garee Ademsa Hojii Yakkota Adda Addaa

Adeemsi kun Aangoo fi gaheen hojii qorannoo fi himannaa yakkoota adda addaa kan hammatudha. Ademsa kana jalattii Hojiwwaan gaggeffaman kunis Eeruu dhimma yakkaa fuudhuu, Eeruu Dhihaatee irrattii hundaa'un Gochaa yakkaa qorachuu fi murtii kennuu fi Falmii yakkaa gaggeessuun murtii haqaa kennisiisuukan of jalattii hammatudhaa.

2.Garee Ademsa Yakkota Malaammaltummaa

Adeemsi kun Aangoo fi gaheen hojii qorannoo fi himannaa yakkoota Malaammaltummaa fi Gibiraa irrattii rawwataman ilaalchisee qorachuun murtii kennisiuu irrattii kan xiyyeffatuu dhaa, adamsii kunis gareelee adda addaa sadii kan of jalattii hammatudhaa. kunninis Garee Simannaa fi Odeeffannoo, Garee Qorannoo fi Himannaa, Garee hordooffifii Qabenya Debisiisaa Jedhamuu

FDRE-Proclamation-2008-PDF-Jimmaa-Attorney

3.Garee Ademsa Hojii Haariiroo Hawaasaa

Adeemsi kun Aangoo fi gaheen hojii Hriiroo Hawaasaa kanaan dura waajjiraalee mootummaa keessatti bifa bittinaa’aa ta’een karaa dubi fixaa waajjiraalee hojjetamaa ture Haala qindaa'aa ta'en hojjechuf jecha caasaa bu'ura Labsi lak214/2011tin gurmaa'edhaa. Adeemsa kanaan, Goorsa Seeraa, Wixinee waliigaltee waajjiraalee mootummaa ilaaluu fi gorsaa fi yaada keennuu, waajjiraalee Bakka bu'un falmii HH gaggessu kan hammatuudhaa.

Adeemsa Mirkaneessa

4.Garee Ademsa Galmessaa Ragaalee Fi Sanadootaa!

Adeemsi kun Aangoo fi gaheen hojii Galmeessaa Ragaalee fi sanadootaa irrattii Caasaa Tajaajilaa Ittii Keennamuudhaa. Adeemsi kun waajjira keenyatti akkatuma aguuggii seeraa kennameefii jiruun Adeemsa tokko ta’ee hojjetamaa kan jirudha. Akkaataa labsii lakk.214/2011 kewt.7(46-48) tiin caasaa tajaajiila Galmeessaa Ragaalee fi Mirkaneessa Sanadootaa hawaasa kenyaaf kennuudhaa.

Waajjira Abbaa Alangaa Godina jimmaa

Best Law Firm Award

ADEEMSAALEE KENYA Garee Ademsaalee Waajjira AA Godina Jimmaa Bu'ura Labsi AA waligalaa oromiyaa Hundessuf bahee lak214/2011 tin Waajjirrii abbaa alangaa Godina Jimmaa Caaseffama Garee Ademsa Hojii Afur of jalattii kan qabaatuu dhaa. kunninis gare ademsa hojii yakkota adda addaa Garee Adeemsa Hojii Yakkota malaamaltummaa fi Gibiraa Garee Ademsa Hojii Haariiroo Hawaasaa fi Garee Adeemsa Hojii Galmeessaa Ragaalee fi Sanadootaa Jedhamuun Bekkamuu.

close up photo of a lady justice statuette

WAA’EE KENYAA

Tajaajila WebsaayitiiWaajjira AA Godina Jimmaa Websaayitiin Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Hawaasa Godinichaa dabalatee

Adeemsaalee Mana Hojii Keenya

Waajjira Abbaa Alangaa Godina jimmaa

Waajjiira Abbaa Alangaa Godina Jimmma

Adeemsa dhimmoota yakka malaammaltummaa

Adeemsichi gareelee adda addaa sadii kan qabu ta’ee, akka kanaa gadiitti gahee hojii isaanii waliin ibsamaniiru

Adeemsa dhimmoota yakka adda addaa

Adeemsi kun Aangoo fi gaheen hojii qorannoo fi himannaa yakkoota adda addaa kan malaamaltummaa ala jiran kan hammatudha

Adeemsa Hariiroo Hawaasaa

Adeemsa Hriiroo Hawaasaa kanaan dura waajjiraalee mootummaa keessatti bifa bittinaa’aa ta’een karaa dubi fixaa waajjiraalee hojjetamaa kan ture yeroo ta’u.

Mul'ata Keenya

Bara 2024 tti, tajaajila Abbaa Alangummaa kennuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessuun Waajjira Abbaa Alangaa akka biyyaatti fakkeenya ta’ee arguudha.

Adeemsa dhimmoota yakka dinagdee

Adeemsi dhimmoota Yakka dinagdee kan inni adeemsa of danda’aa ta’e hundaa’e labsii waajjira abbaa alangaa walii galaa oromiyaa

Adeemsa dhimma yakka dubartootaa,

daa’immanii fi farra namaan daldaluu Adeemsi dhimma yakka dubartootaa,daa’immanii fii faraa namaan daldaluu adeemsa of danda’aa ta’e kanin hundaa’e

Adeemsa Mirkaneessa, galmeessa

sanadootaa fi kenna hayyamaa Jiruu fi jireenya hawaasaa keessatti walta’iinsi dinagdeen walqabatu, mirgaa fi dirqamni ittiin walitti darbu guyyaa guyyaadhaan ni barbaachisa

Duudhaalee Keenya

Olaantummaa seeraa Faayidaa uummataa dursa kennuu fi eeguuf eegsisuu Bilisummaa fi itti gaafatamummaa Ogummaa Iftoomina Hojimaataa badaa fi malaammaltummaa jibbuu Fakkeenyummaa Hirmaachisummaa Ejjennoo Gaarii Jijjiiramaaf qophaa’uufi hojjechuu Beekumsaa fi amantaan hoogganuu Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi Deebii wayitaawaa kennuu

How It Works

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

HUNDEFFAMA

Seenaa Hundeffaama Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Waajjirri Abbaa Alangaa Godina jimmaa Godinicha keessatti mirgoota namoomaa fi dimokiraasii heera mootummaa fi seeroota birootiin eegumsaa fi beekamtii argatan kabajuu fi kabachiisuudhaaf bara 1987 Sadarkaa Godinaatti Bu'ura Heera Motummaa Naannoo Oromiyaa tiin hundeeffame yommuu ta’u, akkaatuma labsii lakk.214/2011tiin aangoo fi gahee hojii manichatti dabalaman qabatee hojii keessa seenee hojjechaa kan jirudha.

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

Waa'ee Websaayitii Keenyaa

Seenaa Woggata Sadii WebsayitiiWaajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Garee ademsoota afran dabalatee gareelee tajaajila addaa addaa kennaan sadarkaa fokal personitiin Gurmessuun Haawaasa kenyaaf tajaajila seeraa gama hundaanuu kennaa jiraa. gareelee kannin kessaa inni tokko garee komnikeshinii waajjirichaatii. Gareen Kuni Sadarkaa Fokal Personitin Fulbaana bara 2012 kan hundaa'ee yommuu ta'uu ksyyoon hangafaa gareen kunii ittii gurmaa'eefis, dhaqabamuummaa tajaajilota waajjirichaa mirkanessuf jechaadhaa. gareen kunis hojilee gurguddoo bakka afurittii hiramuu hojjetaa jiraa. hojilee kanninis.

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

WAAJJIRA ABBAA ALANGAA GODINA JIMMAA

Mul'ata Bara 2024-tti, tajaajila Abbaa Alangummaa kennuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessuun Waajjira Abbaa Alangaa akka biyyaatti fakkeenya ta’ee arguu..

Office Locations

Jimma Town Attorney office, MR9W+2JM, Jimma

jimma

Jimmaa Jimmaa Zone Attorney Office

jimma

Jimmaa Jimmaa Zone Attorney Office

jimma

Jimmaa Jimmaa Zone Attorney Office

Abbotti seeraa

hojjetota

Ergaaa Addee Zaaraa Muhammad Ittii Gaafatamtuu Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa.

Ittii Gaafatamtuu Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa.

Zaaraa Muhammad
Mr Hasen Mh. Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jimmaa Attorney Website Developer

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Jimmaa Attorney Website Developer

Mr Hasen Mh.

 Abbaa Alangaa Godina Jimmaa.

obb