Ashamaa

Kuni Website Waajjira Abbaa Alangaa Godina jimmaati

Hundeeffama Websaayitii Kana

kuni Website Waajjira Abbaa Alangaa Godina jimmaa yommuu ta’u Websaayitiin ofiiseelaawa Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa fulbaana 2013 kan hojii jalqabee yommuu ta’u erga bu’ureeffame kaasee hojii bal’aa hojjetameen tajaajila waajjiraa qaaromsuu fi gahoomsuu kaasee dhqabamuummaa fi iftoomina waajjira keenyaa mirkaneessu keessattii shora ol’aanaa taphachuun bu’a guddaa argamsiisuu danda’ee jira

Weebsaaytin Kenya irraa.

Haala Salphaa Ta’en Ni argattuu.

hammer, books, law-719066.jpg Website kana Jalattii
Website Waajjira Abbaa Alangaa Godina jimmaa
Hoggansa Waajjiraa

Garee Manajimantii Waajjira Keenyaa

Website Waajjira Abbaa Alangaa Godina jimmaa
Addee Zahaara Muhammed
Ittii Gaafatamtuu Waajjira A/a God JIMMAA

Midiyaa Waajjira abbaa alangaa godina jimmaa