Arhibu

Kuni websaayti Wajjira a/a godina jimmati

Install WAAGJ Browser!

Websaaytin kuni

Yeeroo Jalqabaatiif fulbaana 13 bara 2013 baname erga hojiittii senun websaayitii waajjira abbaa alangaa sadarkaa godinaatin banamee akka biyyaattis akka naannoo kenyaattii isa jalqabaa fi maqaa gaarii websaayti horachuu danda’edha.

BADGE

Bu’aa Websaayti Kanaa<br>

Websaaytin Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa websaayti akka biyyaattis ta’e akka naannootti isa jalqabaa yommuu ta’u erga websaaytin kuni banamee hoji fakkeenyummaa qabu waan hojjetameef waajjiraalee abbaa alangaa sadarkaa godinaalee fi anaaleen adda addaa websaayti ofiseelawa waajjira isaanitif akka banatanif kakka’umsa ta’un kenya bu’a isa hangafaa websaaytin kenya fidee jennee amanna. Haluma kanaan erga websaayti kuni banameen booda websaayitilee heeddu banaman keessaa.

Tamsaasa FM Waajjira A/A Godina Jimmaa

Waajjirri abbaa alangaa Godina Jimmaa erga websaayti ofiseelaa banateen booda tajaajiloota hawaasa lkenyaaf kennaa jiruu keessaa innii tokkoo tajaajila tamsaasa fm Podcast keennun haawaasa kenyaaf carraa hobannoo seeraa itti gabbifatu bal’isuun danda’amee jira

Ergaa Hoggansa wAjjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

Tajaajila Websaayti kana

Waajjirri A/Alangaa Godina Jimmaa Tajaajila Kennamuu fi Bulchiinsa Keessoo Dabalatee Adeemsawwan jiranu hunda haala yeroon barbaaduu fi galma sadarkaa naannoo fi biyyaatti qabamee jiru Dhugoomsuuf hojiiwwan hunda haala hamayyaawaa ta’een Sooftiweeriin(teekinooloojii) Hoogganuun raakkoo bulchiinsa gaarii fi bu’aa qabeessummaa tajaajila dabaluun tajaajilli kennamu akkaataa fedhii tajaajilamtootaa fi karoora tarsiimowaa biyyattiin qabatee deemaa jirtu bu’uura godhate taasisuun akkasumas rakkoo bulchiinsa gaarii fi Sanada seera qabeessa hin taane (Sobaatiin) wolqabatee gocha yakkaa uummata irra yeroo adda addaatti qaamolee adda addaatiin dhaqqabaa ture guutummaatti hambisuu haala danda’uun hojiin bal’aan hojjetameera, kunis jijjiirama addaa fi sadarkaa naannoo fi biyyatti fakeenya ta’uu danda’ee dha. Bu’uruma kanaan waajjirri kenya tajaajiloota adeemsaalee wajjirichaatin kennaman dhaqqabamaa taasisuufii iftoomina mirkaneessuuf jecha websaayti kana dabalatee teknolojii mosaajii fi teknoloji podcast fm kennun waajjira akka biyyaattis ta’e akka naannoottii isa jalqabaa taasisuun danda’ameera.

Addee Zahaara Muhammad,

Ittii Gaafatamtuu Waajjiraa

“Waalin taanee tajaajila abbaa alangumma waajjira kenyaa gahomsuufii qaromsun guddina sirna haaqaa biyya keenyaa fi naannoo kenya irratti shora kenya bahaanna.”

Addee Zahara Muhammad.
Ittii Gaafatamtuu Waajjiraa.

Tajaajiloota

Adeemsa Hojii

Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Garee adeemsa hojii afuriin hawaasa kenyaaf tajaajila kennaa jira.

Garee Adeemsa yakkota adda addaa

Gareen adeemsa murtii haaqaa keennisisaa yakkota adda addaa kuni adeemsa afran waajjira abbaa alangaa godina jimmaa jalattii aragman keesaaa isa tokkoo yommuu ta’u tajaajillii garee kanaan kennamus shakkamtoota seera yakkaa cabsan irrattii galmee qulqulleessuu kaasee hanga mana murtii dhihessanii haqa dabee qajelchufi yakkamtootas addabbii gahaafi barsisaa ta’ee akka argatuf falmuun gita hojii ademsa kanaatii.
Bu’uruma kanaan labsiin hundeffama biroo abbaa alangaa waligala oromiya lakk 214/2011 kewwata 7 jalattii angoofi gahee garee ademsa kanaa haalaa ifa ta’een kan tarraahhe yommuu ta’u kunis
1. gaafa yakkonnii rawwataman polisi walin qorachu
2. qorannoon erga xumurameen booda mannen murtii kennisisa
3. murtii kennamee irrattii yoo komiin jiraatee komachuu fi kkf ni hubatamu.
haluma kanaan.Aangoofi hojii mana hojichaatiin walqabatee qorannaa, himannaafi adeemsa murtii
yakka malaammaltummaa gufachiisuuf yakkoota nama kamiinuu raawwatamuu isaa
eeruun yammuu isa gahu yookiin shakkii gahaa kan qabu yoo ta’e Poolisii waliin ni
qorata”

Gareen adeemsa yakkota Malaamaltummaa fi Gibiraa

Gareen adeemsa yakkota Malaamaltummaa fi Gibiraa adeemsa afran waajjira abbaa alangaa godina jimmaa jalattii aragman keesaaa isa tokkoo yommuu ta’u tajaajillii garee kanaan kennamus shakkamtoota seera yakkaa dhimmoota malaammaltummaa fi gibiraa cabsan irrattii galmee qulqulleessuu kaasee hanga mana murtii dhihessanii haqa dabee qajelchufi yakkamtootas addabbii gahaafi barsisaa ta’ee akka argatuf falmuun gita hojii ademsa kanaatii.
Bu’uruma kanaan labsiin hundeffama biroo abbaa alangaa waligala oromiya lakk 214/2011 kewwata 7 (11) jalattii angoofi gahee garee ademsa kanaa haalaa armaan gadiitin kahaa.“Yakkoota malaammaltummaa seera yakkaa yookiin seerota biroo keessatti tumaman
yookiin gochoota yakkaa Labsii kanaan dhorkamaniin walqabate eeruun yoo isa ga’e
yookiin shakkii gahaa kan qabu yoo ta’e sirna dhoksaatiin yookiin haala mijaahaa
diriirsuudhaan mala adda addaatti fayyadamuun poolisii waliin odeeffannoo yookiin
eeruu ni sassaaba; akka sassaabamu ni taasisa; murtii barbaachisaa ni kenna; ni
kennisiisa

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Abc Company

CEO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Abc Company

CEO

Garee Adeemsa Mirkaneessa Sanadootaa fi Galmeessaa Ragaalee


Waajjira Keenya Adeemsawwan jiranu keessa tokko kan ta’ee fi tajaajilamtoota hedduu kan keessummeessu adeemsi Galmeessa Sanadootaa fi Kenna heeyyamaa Sanadoota waajjira keenya irraa kennaman Bakka Bu’ummaa fi Woliigalteewwan sirrummaa fi seera qabeessummaa akkasumas Haala irratti argamu baruuf Kanaan wolqabatee gochawwan yakkaa yeroo adda addaatti sanada sirrii hin taaneen miidhaa dhaqqabuu danda’anu hambisuuf furmaata addaa kan ta’e haala baasii, Humnaa fi Dhamaatii qusateen iddoo Jirtanu irraa sanduqa sanadota mirkaneffadha jedhuu tuquun seenaanii lakk Galmeessaa sanadicha irra jiru qofa galchuun mirkaneeffachuu kan dandeessanu ta’uu gammachuu guddaan ibsaa.
Hojiilee Riifoormii fi milkaa’ina waajjira keenyaa jiranu kan biroos yeroo yerootti bal’inaan kan isin beeksisnu ta’uu ibsaa kanuma beektanii akka itti fayyadamtanu ni dhaamna. gareen kunis bu’ura labsii hundeffama biroo abbaa alangaa waligala oromiyaa lakk 214/2011 kan hundeffameedhaa

Garee Addeemsa Hojii Haariiroo Haawaasaa

Garee Addeemsa Hojii Haariiroo Haawaasaa

+
Visitors
+
Documents
++
Reached
+
Downloads

achievement

Our Expertise

WebsaaytIn kenya

Daawwattootni kenya

Ethiopian 🇪🇹
United States of America 🇺🇸 12%
Germany 🇩🇪 + 7%
Other countries 11%

Teesson Kenya

Teessoon waajjira Abbaa Alangaa Godinaa Jimmaa kallattii Markaatoo irraa Gara University jimmaa deemsiisuu irrattii kan argamuu yommuu ta’u lokeshini kenya map armaan oli jiruu irraatti kan Mul’aruudhaa.

Reduce bounce rates