Maanuwaalii JBAH qorannoo yakkaa irattii MHAAWOtin_pdf

Logo MHAAWO.
1.1 Seensa waligalaa

Manni Hojii Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaa hundaa’uun dura maqaa Biiroo Haqaa Oromiyaa jedhamuun hojiiwwan kenniinsa tajaajila haqaa kennaa turee jira. Biirichi  kenniinsa tajaajila haqaa saffisaa, qulqulluu fi dhaqqabamaa taasisuuf bara 1998 irraa eegalee JBAH qorachuun hojjachaa tureera. Kanaanis bu’aaleen jajjabeessaa ta’an heddu argamanii jiru. Haata’u malee sakatta’iinsa yeroo adda addaa taasifameen hojmaatni fi
gurmaa’insi ture haala qabatamaa amma jiruu fi fedhii hawaasaa dabalaa dhufeen kan walsimu ta’ee hin mul’atu. Dabalataanis, mootummaan naannoo Oromiyaa qorannoo gahoomina qaamolee raawwachiiftuu naannichaa gaggeesseen hojiin qorannaa fi himannaa akkaa fi dhimmoonni hariiroo hawaasaa dantaa ummataa fi mootummaa manneen hojii
adda addaa keessatti bifa faffaca’een raawwatamuun isaa bu’aa qabeessa akka hin taane agarsiisee jira.
images-15
Kanarraa ka’uudhaan Mootummaan Naannoo Oromiyaa bu’uura labsii lak.214/2011 tiin Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa hundeessuun hojiiwwan qorannaa fi himannaa yakkaa Komishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa fi Abbaa
Taayitaa Galiiwwan Oromiyaatiin hojjatamaa turan; akkasumas dhimmoonni hariiroo hawaasaa dantaa ummataa fi mootummaa manneen hojii mootummaa, dhaabbilee misooma mootummaa fi waldaalee hojii gamtaa keessatti raawwatamaa turan gara mana hojii kanatti
darbanii iddoo tokkotti bifa walfakkaatuun akka hojjataman murteessee jira.

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

This is the official website of Jimmaa zone attorney office, ⚖️wee strive to insure justice for our community⚖️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: