Follow Subscribe & Contact us.

Nuhordoofaa Galmaahun miseensa ta’a, Nun qunnamaa.
🌳🏛⚖️MHAAGJ⚖️🏛🌳

አባል ይሁኑ፣ ይከታተሉን ሃሳቦትን ያጋሩን።

galmaahuun miseensa ta’u keessanin heeraafi seera biyyaafi naannoo kenyaas ta’e naannolee biro akkasumas murtoo ijjibbaataafii barrulee qo’annaafii qorannaa seeraa haala salphaan ni argattuu waan maxxansinee maraa email kesaani isin dhaqaba.

web MHAAGJtti galmaahuf ademsa armaan gadi hordofaa.
  1. Email kessan sanduqa kessatti barressun follow tuqaa.
  2. Wayita follow tuqxan email kessanin link isinif ergina wan ta’ef linkin isin dhaqabuu mirkaneffadhaa.
  3. Linkin yoo email kessanin seene confirm subscription tuqaa. yoos miseensummaan kessan nu birattii bekkamtii argata.

Join 755 other followers

Email kessan saduqa kessa galchun signup godha. ኢሜይልዎትን በሳጥኑ ውስጥ በማስገባት የዌብሳይችን አባል ይሁኑ።

contuct us.

Yaada kessan formi asi gadi gutuun karaa salphaan nu qunnamaa⚖️
bellamni kessan akka isinif qabamu bellama ergaa👇

yaada keessan nuf ergaa.

Mhaagj

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

This is the official website of Jimmaa zone attorney office, ⚖️wee strive to insure justice for our community⚖️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: