Beeksisa.

Beeksisa.
Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa platformii marsaritii hawaasaa irra hiran dabalatee websayiti of danda’e banachun haawasa kenyaaf hubannoo seeraa keennuuf socho’aa jiraachun isaa wanuma bekkamuu. Kino har’a immoo haala mannen hoji AA godinaalee biraas ta’e waligalaan hin baramneen garummoo hubannoo seeraa krennuuf karaa salphaa ta’e platformi you tube irrattii chaanalii banachuun video hubannoo seeraa keennu dandaa’an ittii fuufinsaaniifii afaan oromo dabalatee afaan amariffaafi Ingilifafan barumsa seeraa keennuu jalqabeeraa. Kanaafuu chanaalii you tube mana hoji abbaa alangaa godina jimmaa kana subscribe gochuun video hubannoo seeraa umuu danda’aan karaa salphaan argachuu dandessuu. as irrattii wanti hubatamuu qabuu platformi you tube fayyadamani haawaasaaf seera hubachisuu irrattii akka biyya kenyaattii kan hinbaramnefii hanqinni kan jiru talus biyyota biroo kessattii mannen hoji abbaa alangasa ta’e abukaatowwan seeraa chaanalii banachuun seera barsiisuun waan baratameefii waan fayidaa hammana hin jedhamnee busaa jiruu dha. Kanaaf jecha nutis platformi kanaan haawasa kenyaaf hubannoo seeraa keennuuf cimminnaan hojechaa jirraa isinis subscribe gochuun chaanal kenya gargaaraa akka irraa fayyadamtan jenna.
https://m.youtube.com/channel/UCNFvRxK8rUAPWZhrKW7-rZ

https://m.youtube.com/channel/UCNFvRxK8rUAPWZhrKW7-rZA

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

This is the official website of Jimmaa zone attorney office, ⚖️wee strive to insure justice for our community⚖️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: