Wa’ee Araaxaa Seerrii kenya maal jedhaa? pdf & fm audio transmission.

Qopessan Mulugetaa M.

AA Godina, (LL.B, LL.M)

Barruu kana audio fi pdfn isinin genyee.

Garee komnikeeshiinii MHAAGJ
Tamsaasa fm mhaagj kan tora interneetii tamsaafamuu irraa tamsaasa 17/7/13 wa’e araaxa ilaalchisee tamsaafameedha. Kuni fm MHAGAJ tora interneetii irrattii tamsaafamuu dha. irraa

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

This is the official website of Jimmaa zone attorney office, ⚖️wee strive to insure justice for our community⚖️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: