Adeemsaalee Mana Hojii Keenya

Adeemsa dhimmoota yakka malaammaltummaa

Adeemsichi gareelee adda addaa sadii kan qabu ta’ee, akka kanaa gadiitti gahee hojii isaanii waliin ibsamaniiru

Garee Simannaa Odeeffannoo Dhimmoota Yakka Malaammaltummaa

Gareen kun Abbaa Alangaa, Ogeessa Simannaa Eeruu fi Qondaala simannaa Eeruunkan gurmaa’e ta’ee, hojiilee akka:

Eeruu/odeeffannoo/ gocha yakka malaammaltummaa fuudhuu, funaanuu, calaluu, murtii kennuu fi qorannaaf dhiyeessuu

Odeeffannoo/Eeruuwwan/yakka Malaammaltummaa hooggantootaa fi itti aantoota hooggantootaa Manneen Hojii mootummaa Aanaa fi Magaalaa, Maahandisoota Manneen hojii mootummaa Aanaa/ Bulchiinsa Magaalaa; hojjatoota Manneen Hojii mootummaa godinaa; hojjatoota dhaabbilee misooma mootummaa sadarkaa Damee ykn godinatti jiran; Gaggeessitoota fi Miseensoota Boordii jaarmiyaalee uummataa godinicha keessa jiraniin raawwataman irrattii dhufan simachuun ijoo addaan ni baasa, ni xiinxala, garee qorannaatiif ni dabarsa;

Odeeffannoo/Eeruuwwan/ yakka malaammaltummaa Miseensoota Qajeelcha Poolisii Godinaa; Miseensota Poolisii manneen sireessaa sadarkaa Godinaa ykn Aanaa; Pireezidaantii fi Abbootii seeraa Mana Murtii Aanaa; Itti gaafatamaa fi Abbootii Alangaa Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa; Ajajaa fi Miseensota Poolisii Aanaa/magaalaa tiin raawwataman irrattii dhufan simachuun ijoo addaan ni baasa, ni xiinxala, garee qorannaatiif ni dabarsa;

Dhimmoota yakka malaammaltummaa biroo Maanuwaaliin ykn dookumantii JBAH kanaan ifatti Aangoo Mana hojii Abbaa Alangaa Waliigalaatiif ykn Waajjira Abbaa Alangaa Aanaaf hin kennamne irratti odeeffannoo/eeruuwwan dhufan simachuun, ijoo addaan ni baasa, ni xiinxala, yakka malaammaltummaa ta’uu fi dhiisuu addaan ni baasa, garee qorannaatiif ni dabarsa; yakka malaammaltummaa kan hin taane irratti murtii ni kenna.

Garee Qorannoo fi Himannaa Dhimmoota Yakka Malaammaltummaa

Gareen kun Abbaa Alangaa qofaan kan gurmaa’e ta’ee, hojiilee akka:-

Eeruu/Odeeffannoo/ gocha yakka malaammaltummaa garee simannaan calalame irratti qorannaa yakkaa qorataa poolisii waliin gaggeessuu

Hojiiwwan qorannaa qixa seeraa fi mirga namummaa shakkamtootaa eegeen raawwatamaa jiraachuu ni hordofa, iddoo qaawwi/rakkoon/ jirutti tarkaanfii sirreeffamaa ariifachiisaa ni fudhata.

Shakkamtoota sadarkaa Godinaa fi Aanaatti ragaan irratti qulqulla’e akkaataa seeraatiin to’annaa jala akka oolan ni taasisa.

Galmee qorannoo yakka malaammaltummaa Godina ykn Aanaa irraa dhihaate irratti murtii kennuu;

Galmee qorachuun murtiilee akka himata yakkaa hundeessuu, SDFY 42(1A)’n ragaan yoo hin jirre cufuu, SDFY 38(c)’n qorannoo dabalataaf qajeelchuu, SDFY 39’ qorannoo adda kutuu, SDFY 41qajeelfama kennuu, ykn gaafachuu,

Himannaa fi ciraa mana murtiitti dhiyeessuun beellama qabsiisuu

Xalayaa waamichaa baasisuun himataamaa fi ragaa seeraa guyyaa beellamaatti akka dhiyaatan taasisuu

Himata yakka malaammaltummaa M/Murtiitti dhiyaate irratti Falmii gaggeessuun Murtii kennisiisuu

Mana Murtiitiin yemmuu ajajamu dhaga’a dhimmaa duraa irratti ibsa barreeffamaa kennuu (Written statement on the Preparatory hearing)

Falmii Idilee geggeessuuf ragaa fi ijoo dubbii adda baasuun qophaa’uun dhaddacha seenuu, ragaa dhageessisuu fi dhaggeeffachuu, ajaja M/Murtii kennu raawwachuu

Gaaffii mirga wabii yakka malaammaltummaan walqabatee dhihaatu irratti falmii geggeessuu;

Odeeffannoo argachuun gocha yakkicha adda baasuu

Deebii /Yaada/ mirga wabii gaafatame irratti qopheessuu

Dhaddacha seenuu falmii gaggeessuun, ajaja kenname dhaggeeffachuu

Falmii Ol-Iyyannoo dhimma yakka malaammaltummaan walqabatee

Murtii kenname irratti gareen mari’achuu

Ol-iyyannoo yeroo seeraan taa’e keessatti gaafachuu

Komii Ol-Iyyannoo Qopheessuun MMWO qaqqabsiisuu

Keessummeessaa Iyyannoo dhiyaatu

Iyyata Eegumsa Eeruu kennitootaa fi raga baatota irraa dhiyaate keessummeessuun tarkaanfii fudhachuu

Iyyata Idilee (iyyata eeruu kennitootaa fi raga baatotaan ala dhiyaatu) simachuun abbaa dhimmaa keessummeessuu

Garee Hordoffii fi Deebisiisa Qabeenya Bu’aa Yakka Malaammaltummaa

Gareen kunis Abbaa Alangaa qofaan kan gurmaa’e ta’ee, hojiilee akka:-

Qabeenya bu’aa yakka Malaammaltummaa ta’an adda baasuun uggursiisuu,

Galmee yakkaa irratti qabeenyi akka dhaalamu taasisuu; raawwii isaa hordofuu;

Galmee yakkaa irratti falmii qabeenyaa gaggeessuun dhimmicha lafa irra kan harkisu yoo ta’e, himannaan hariiroo hawaasaa akka irratti hunda’uuf Adeemsa hojii Dhimmoota Hariiroo hawaasaatiif dabarsuu.

Qabeenya akka gurguramu ykn akkanumaan galii akka ta’u Manni Murtii murteesse qaama murata’eef/ dhimmi ilaallatuuf/ galii akka ta’u gochuu, hojiirra oolmaa isaa hordofuu.

Qabeenya bu’aa yakka Malaammaltummaa ta’ee iddoo gara garaatti dhoksamee jiru hordofamee mootummaaf galii akka ta’u taasisuu, raawwii isaa hordofuu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *