About Jimmaa Zone Attorney Website

About Jimmaa Zone Attorney Website

Ashamaa. Kuni Website Waajjira AA Godina Jimmaati
Welcome To Jimmaa Zone Attorney Office

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Bu’ura Labsii Hundeeffama Biroo Abbaa Alangaa Waligala Oromiyaatin sadarkaa Godinaattii Bulchiinsa Caffee Oromiyaatiin kan Bu’ureffameedhaa.
Jimmaa Zone Attorney Office Has Been established in accordance with Oromia Regional State General Attorney Establishment Proclamation to practice law in Zonal Level

Waa’ee Kenyaa
About Us (w

Waa’ee Kenya

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Bu’ura Labsii Hundeeffama Biroo Abbaa Alangaa Waligala Oromiyaatin sadarkaa Godinaattii Bulchiinsa Caffee Oromiyaatiin kan Bu’ureffameedhaa.
Jimmaa Zone Attorney Office Has Been established in accordance with Oromia Regional State General Attorney Establishment Proclamation to practice law in Zonal Level
የጅማ ዞን አቃቤ ህግ መስሪያቤት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ስር በ አዋጅ ቁጥር 214/2011 መሰረት በዞን ደረጃ የረተራጀ መስሪያቤት ነው

  • Insuring Justice.

  • Haaqa Mirkaneessuu.

  • Insuring Rule Law

  • Olantumma Seeraa Mirkaneessun.

  • To Create access of legal Materials & Knowledge

  • Hubannoo Seeraa Umuufii Dhaqabamuummaa Seerootaa Mirkaneessuuf Jecha Website Kuni Banamee W

What We Do(Tajaajila akkamii keenninaa)

Our Practice Areas (Dhimmonnii Nutii Irrattii Hojeennuu)

Jimmaa Zone Attorney Office is a Government Office to practice law located in Ethiopia, Oromia Regional State Jimma Zone. the office has been established by Oromia Regional State Proclamation No 2014/2011. the office has been established to practice law & to insure justice in the jurisdiction of jimmaa. while our primary practice area is criminal law and criminal justice our office also practice other filed of area like civil law litigation such as comercial law litigation (Insurance, banking share company & other related laws

View All Areas

Criminal Law

Criminal law is the body of law dealing with crime. It defines behavior that is perceived as threatening, harmful, or otherwise endangering to the property, health, safety, and moral welfare of others, including oneself. The majority of criminal law is established by statute, which means that the laws are passed by a legislature. Criminal law encompasses the punishment and rehabilitation of those who break the law.
Jimmaa Zone attorney office practice criminal law as themain practice area & Provide an Insurance of rule of laws.
For more visit our practice area page or get the definition

Seera yakkaa

Seerri yakkaa qaama seeraa yakka ilaaludha. Amala akka balaa, miidhaa ykn karaa biraatiin qabeenya, fayyaa, nageenya fi nageenya naamusaa namoota biroo, ofii dabalatee balaadhaaf saaxilu jedhamee fudhatamu ibsa. Seerri yakkaa harki caalaan isaa seeraan kan hundeeffamu yoo ta’u, kana jechuun seerotni qaama seera baastuutiin kan ragga’an ta’uu isaati. Seerri yakkaa namoota seera cabsan adabbii fi deebisanii dhaabuu kan hammatudha. Waajjirri AA Godina Jimmas ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf seera yakkaa biyyaafii naannoo kenyaa hojii irra olchaa.

Business Commercial Insurance Laws

In Accordance With

Education Law

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

Civil Laws

Short Description

Seera HH

Short Description

Certification and Registration of Documents

Short Description

Title

Short Description

Our Cases Result

We feel very proud for our great  achievement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolore magna aliqua.

Zahara Muhamed Head Of the office

Zahara Muhammed

Ittii Gaafatamtuu
Head. Of Jimmaa Zone Attorney

mr Waggarii head of criminal attorney group

Wakjira

Abbaa Ademsaa Garee Yakkota Addaa Addaa
Head of criminal attorney Lawyers

yirgalem mitiku head of civil insurance and other related lawyer lawyer

Yirgalem Mitikkuu

head of Civil & Other related Attorney

Mr Shemsadin Head of Certification and Registration of Documents

Shamsadin

Head Of Certification and Registration of Documents

mr Lammeessaa Asseffaa

Lammeessaa Asseffaa

Head Of Corruption & Tax Crimes

jimmaa Zone Attorney Office Logo law insurance

Title

Designation

Files

Downloads

Visitors

Daily View Average

Our ATTORNEYS

You will introduce with our expert team member

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolore magna aliqua.

Latest Posts

Qaamoolee Walin Hojeennuu

jimmaa zone police
jimmaa zone high court