Waa’ee Kenya

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Bu’ura Labsii Hundeeffama Abbaa Alangaa Waligala Oromiyaatiin Waajjira Abbaa Alangaa Sadrkaa Godinaa ta’un Ummataafi Haawaasa Bulchiinsa Godina Jiimmaa keessa jiiraataniif tajaajila seeraa keennuu fi ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf jecha seeraan kan bu’ureeffame yommuu ta’u dirqama seeraa kana bahuufis ergama duudhaalee fi galma gonfatee waajjira socho’uu dha.

Gutentor Simple Text