Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa

Nooraa.

Kuni Websaayti Ofiseelawa Waajjira A/A Godina Jimmaati.

Websaaytin Ofiseelawaa waajjira Abba Alangaa Godina Jimma Yeeroo Jalqabaatif fulbana 2013 keessatti kan banamee yommuu ta’u websaayti waajjira abbaa alangaa sadarkaa Godinaa banaman keessa akka Oromiyaattis ta’e akka biyyaatti isa jalqabaatii. Websaaytin kuni erga banameen booda akka waajjiraattii tajaajila adda addaa hawaasa kenyaaf keennaa kan jiru yommuu ta’u, tajaajilota kannin keessaa….

Subscribe with your Mail & Get More Knowledge.
Email Kessanin Galmaahun Bekkumsa Dabalataa Argadha.

Reduce bounce rates