hasen

red and yellow hatchback axa crash tests

Car Accident Lawyer: Protecting Your Rights After a Car Crash

A Blog On Accident Lawyer Car: Protecting Your Rights After a Car Crash. Getting into a car accident can be a traumatic and overwhelming experience. In addition to any physical injuries you may have sustained, the impact on your life can be devastating. From medical bills to car repairs, the aftermath of a car crash …

Car Accident Lawyer: Protecting Your Rights After a Car Crash Read More »

Free law image

Allstate Insurance: A Guide to Your Insurance Needs

Allstate Insurance is one of the largest insurance companies in the United States, offering a wide range of insurance products. These include auto, home, life, and business insurance. In this blog post, we will take a closer look at the company and get a various offerings products. in this blog we provide an informative for …

Allstate Insurance: A Guide to Your Insurance Needs Read More »

Dhimma yakkaa mala aadaan xumuranii fi maalummaa isaanii!

 dhimma yakkaa mala aadaan xumuranii fi maalummaa isaanii. Nagaan ummata Oromoo biratti dhimma angafaa fi jireenya ilma namaaf barbaachisummaa olaanaa qabuudha. Yaad-rimeen Oromoon nageenya irratti qabu bal’aa kan nama dhuunfaa, hawaasa, naannoo fi samii of keessatti kan hammatudha. Ilaalchi fi xiyyeeffannoon ummatichi nagaaf qabu immoo kadhannaa, eebba, sirba, ayyaana, haasawaa, afoola, haala bulchiinsaa, sochii jiruu fi jirreenya ummatichaatin …

Dhimma yakkaa mala aadaan xumuranii fi maalummaa isaanii! Read More »

Xinxala Murtii Dhadacha Ijibbaata Feederaala Lakk Galme 230508 irratii kennamee ilaalchisee Seeraafii Qabatama.

Xinxala Murtii Dhadacha Ijibbaata Feederaala Dagannoon tiraafikaa balaawwan naman uumaman (balaa nam-tolchee) jechuu dandeenyu kan akka addunyaatti miidhaa qaama, jireenya (lubbuu) fi qabeenya namaa irratti geessisaa jiru dha.Akka gabaasa Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (World Health Orgination) Bara 2020 (A.L.A) baase agarsiisutti, addunyaa irratti waggaatti tilmaamaan namni hanga miliyoona 1.35 ta‘u balaa tiraafikaatiin lubbuu isaa Kan dhabu yoo ta‘u; namni hanga miliyoona 50 gahu immoo miidhaa qaamaaf saaxilama. Akka gabaasa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa kanatti, balaawwan tiraafikaa akka addunyaatti muudatan keessaa dhibbentaan 93 biyyoota guddataa jiran keessatti dha. Kana jechuun balaan tirkaafikaa baay’inaan Kan muudatu biyyoota guddataa jiran keessatti ta’uu fi haaluma kanaan ardiin afrikaa iddoowwan balaawwan itti baay’atu keessaa jalqaba irraa Kan jirtu ta’uu agarsiisa. Biyyi itoophiyaattis biyyoota ardii afrikaa keessaa tokko ta’uu isheetiin rakkoo kana harka bal’aa Kan qooddattu ta’u dha.

Tajaajilota Wajjira AA Godina Jimmaa

GALMEE YAKKAA MURTII  ABBAA ALANGAATIIN CUFAMUU FI BU’AA SEERAA HORDOFSIISU ILAALCHISEE XINXAALA SAKATTA’INSA  SEERAA

GALMEE YAKKAA MURTII  ABBAA ALANGAATIIN CUFAMUU FI BU’AA SEERAA HORDOFSIISU ILAALCHISEE XINXAALA SAKATTA’INSA  SEERAA Bu’uura Labsii lakk.214/2011, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa Hundeessuuf baheen aangoofi gahee hojii Mana Hojichaa gama qorannaa yakkaa gaggeessuu, qorannaa yakkaa hoogganuu fi Galmee qorannoo irratti bu’uura seeraatiin Murtii kennuun ifaan taa’ee jira . seera Deemsaa Falmii yakkaa biyya keenyaa jalatti gahee Abbaa Alangaa galmee qorannoo waliin walqabateee murtii kennuu akka danda’u .Akkasumaas JBAH dhimmoota yakka adda addaa irra deebiin qoratamee bahe jalattiis  Gaheen abbaa Alangaa Galmee qorannaa yakkaa waliin walqabatee hojmaata ifa ta’een deeggaruun tajaajila si’ataafi qulqullina qabu kennuun Labsicha hojiirra oolchuuf taa’ee jira.