pdf-Murtile Dhaddacha Ijibbata MMWO Jildi 8ffaa
|

pdf-Murtile Dhaddacha Ijibbata MMWO Jildi 8ffaa

Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Murtiilee barsiisoo Dhaddacha Ijibbaata Mana Murtii Waligala Oromiyaan murtaahani jildidhaan maxxanfaman keessaa jildii saddeettaffaa pdfn kan isinif maxxansinee yommuu ta’u, jildin kunis bara 2012 keessa murtiiwwan barsiisoo dhaddachaalee Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatiin murtaa’an 22 ta’an filachuun maxxanfamanii akka raabsaman kan taasifame yoo ta’u bara kanas murtiiwwan barsiisoo

Federal Supreme court cassation decision volume 1-24 pdf
| | |

Federal Supreme court cassation decision volume 1-24 pdf

Federal Supreme court cassation decision volume 1 upto 24 pdf
Volume 1-3 pdf volume 4 5 pdf v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v14 የፌደራሉ ሰበር ሰሚ ችሎት አስገዳጅ ውሳኔዎች ከ ቅፅ 1 እስከ 24 እና በሴቶች ጉዳይ የተወሰኑ ውሳኔዎች ልዮ እትም በ pdf download ያድርጉ

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሚሰጣቸው አስገዲጅ የህግ ትርጉም የያ዗ ውሳኔዎች መታተም ከጀመሩበት ከ1997 ዒ.ም አንስቶ እስከ አሁን ዴረስ ገንቢ አስተያቶችንና ትችቶችን በመሰጠት አብራችሁን በመዛሇቃችሁ በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ስም ሌባዊ ምስጋናችንን ማቅረብ እንፇሌጋሇን። አስገዲጅ የህግ ትርጉም የተሰጠባቸው የሰበር ሰሚ ውሳኔዎች ሇተመሳሳይ ጉዲዮች ውሳኔ ሇመስጠት ጥቅም ሊይ ከመዋሊቸው በተጨማሪ ሇህግ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መማሪያነት፣ ሇተሇያዩ ህግ እና ህግ ነክ ሇሆኑ ጥናትና ምርምር ስራዎች እንዱሁም ሇላልች ህግን ማወቅ ሇሚፇሌጉ አካሊት የሚሰጡት ጥቅም ሉሇካ የሚችሌ አይዯሇም። ነገር ግን የውሳኔዎቹ መታተም ከሊይ በተጠቀሰው መሌኩ ሇህብረተሰቡ ከሚሰጡት ጥቅም በተጨማሪ የህትመቱና የውሳኔዎቹ ባሇቤት የሆኑት ፌ/ቤቶችም በውሳኔዎቹ ሊይ በሚቀርቡ አስተያየቶችና ውሳኔዎቹን መሰረት አዴርገው በሚሰሩ የጥናትና ምርምር ስራዎች ተጠቃሚ መሆናቸው የማይካዴ ሃቅ ነው። ይህም ሇፌትህ ስርዒቱ መሻሻሌ እንዯዘሁም ሇዘሁ ሇሰበር ስርዒት መዖመን ጉሌህ አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ ብሇን እናምናሇን። በዘህም የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የጥናትና ህግ ዲጋፌ ዲይሬክቶሬት እነዘህንና ላልች ህትመቶችን አሳትሞ በማሰራጨት ረገዴ ከመቸውም ጊዚ በበሇጠ ጥረት የሚያዯርግ ሲሆን አንባብያንና ተጠቃሚዎችም እንዯከዘህ ቀዯሙ አስተያየቶችን በመስጠት ተሳትፎችሁ እንዲይሇየን በታሊቅ አክብሮት እንጠይቃሇን።

|

Proposaalii Qo’annaa Hojimaata Garee Komniksehini MHAAGJ Si’awaa tasaisuuf Qophaahee.

Teknolojii fi interneetii fayyadamun haawasa gahomsuufi qaromsuu kessattii gahee qaamoolee seeraa; Barruu xiyyeffannoo addaa MHAAGJ irrattii taasifamee. Qophessaan: Hasen Mh. Hassen. Barruu garee komnikeshinii mana hojii abbaa alangaa Godina Jimmaatin qophaa’ee. Camsaa 2013 Jimmaa, Oromiyaa Abstract— yadrimee waligalaa jarraa 21 ffaa amma kessa jirruu kuni jaarraa qarominaafi jarraa adunyaan gara tokkomuuttii kan ittii dhuftee. kanaaf…

Hundeeffama Waldaa Aksiyoonaa ilaalchisee Xinxala seeraa

Boqonnaa Tokko AMALOOTAA FI HUNDEEFFAMA WALDAA AKSIIYOONAA FI WALDAA DHUUNFAA ITTIGAAFATAMUMMAAN MURTA’E 1.1. Seensa Hanga walakkaa jaarraa 16ffaatti rakkoowwan dhaabbiilee hojii biiziineesii qunnamaa turaniif argannoon waldaa aksiiyoonaa furmaata sirrii kenneera.Akkaatuma jijjiiramni diinagdee, siyaasaa fi tekinooloojii saffiisaan dabalaa dhufeen dhaabbiileen biiziineesii[1] carraan biiziineesii qabeenya ummataa guddaa sochoosuu danda’u waan dhabamaa dhufeef waldaa aksiiyoonaa akka argannoo guddaati…

Barruu Labsii Yeroo Hatattamaa(Muddamaa) Lakk.5/2014 irratti qophaa’e.

Qophessaan Barrefama Kanaa Mulugetaa Megersaa Wajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaattii Abbaa Alangaa Aanaa Coraa Botor 1.1. Seensa Biyya tokko keessatti nagaa fi tasgabbiin uummataa akka mirkanaa’uuf mirgi namoomaa fi mirgi dimokraatawaa uummataa akka kabajamuuf mootummaan dirqama kan qabu ta’uun dhugaa ifa jiruudha.Mootummaanis dirqamoota kana bahuuf tooftaawwan adda addaa  baasun hojii irra oolcha .Tooftaawwan kanneen keessaa…

Chaartarii Lammi WAAGJ foyya’e Qopha’e pdf.

Yaada Waligalaa Chaartarii lammiilee bu’uura Heera Mootumma kan qabu ta’ee, meeshaa jijjiiramaa lammii waliin walitti dhufeenya qabnu cimsuu fi sirna iftoominaa fi itti gaafatamummaa ittiin diriirsinuu fi cimsinu dha. Ummatni tajajila mana hojii keenya irraa  argachuu qabu bifa argachuu qabuun yoo argachuu baate sirna komii itti dhiyeefatudha . Chaartariin lammiilee yemmuu qophaa’u sadarkaa kenna tajaajilaa…

Odessaa.

Waajjiirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaa har’a gaafa guyyaa 30/1/2014 marii waligalaa qophii karoora kurmaana 2ffaa maal akka fakkaatuu mari’atee. waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa har’a gaafa guyyaa 30/1/2013 marii taasiiseen haanqinaafi ciminna karora kurmaana lamaffaa akka ademsaalee afranittii, akka garee fokaalpersanittii qophaa’aa jiruu maal akka fakkaatuufii sadarkaa maalii irraa akka jiruu adda baafachuufii kallattii gama…