hubannoo seeraa

Xinxala Murtii Dhadacha Ijibbaata Feederaala Lakk Galme 230508 irratii kennamee ilaalchisee Seeraafii Qabatama.

Xinxala Murtii Dhadacha Ijibbaata Feederaala Dagannoon tiraafikaa balaawwan naman uumaman (balaa nam-tolchee) jechuu dandeenyu kan akka addunyaatti miidhaa qaama, jireenya (lubbuu) fi qabeenya namaa irratti geessisaa jiru dha.Akka gabaasa Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (World Health Orgination) Bara 2020 (A.L.A) baase agarsiisutti, addunyaa irratti waggaatti tilmaamaan namni hanga miliyoona 1.35 ta‘u balaa tiraafikaatiin lubbuu isaa Kan dhabu yoo ta‘u; namni hanga miliyoona 50 gahu immoo miidhaa qaamaaf saaxilama. Akka gabaasa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa kanatti, balaawwan tiraafikaa akka addunyaatti muudatan keessaa dhibbentaan 93 biyyoota guddataa jiran keessatti dha. Kana jechuun balaan tirkaafikaa baay’inaan Kan muudatu biyyoota guddataa jiran keessatti ta’uu fi haaluma kanaan ardiin afrikaa iddoowwan balaawwan itti baay’atu keessaa jalqaba irraa Kan jirtu ta’uu agarsiisa. Biyyi itoophiyaattis biyyoota ardii afrikaa keessaa tokko ta’uu isheetiin rakkoo kana harka bal’aa Kan qooddattu ta’u dha.

Barruu Xinxala Seera To\’nnoo Qulqullinnaafi gabaa buunaa. Buuna Seeraan Aalaa fi Qabatama. Pdf

Seensa Bunni utubaa dinagdee biyya keenyaa isa ol’aanaa dha. Galii waliigalaa biyyi keenya waggaatti argatu keessaa 10% ol bunatu gumaacha[1]. Sharafa biyya alaa irraa argamu keessaa immoo 25%- 30% kan ta’u buna irraa argama; gama sharafa alaa argamsiisuutiin kan oomsha bunaan qixxaatu hin jiru2. Omishaalee qonnaa biyya alaatti ergaman keessaa ammoo bunni dhibbeentaa afurtama (%40) …

Barruu Xinxala Seera To\’nnoo Qulqullinnaafi gabaa buunaa. Buuna Seeraan Aalaa fi Qabatama. Pdf Read More »

Xinxala murtii Dhadacha ijibaata federaalaa Jildii 17ffaa Lakk.Galmee 100712 ta’e irratti

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa. Dhimmootni RTD dhaan ilaalaman mirga of irraa ittisuu shakkamaa kan hin sarbine ta’uu seerotaa fi Murtii dhaddacha Ijibaataa Mana Murtii Waliigala Federaalaa Jildii 17ffaa Lakk.Galmee 100712 ta’e irratti kenname Barruu:- Xinxala Seeraa. Qophessaan:- Mulugeta M. Bitootessa 2013 Jimmaa, Oromiyaa https://youtu.be/0glebW9EFh8 1.1.Seensa waligalaa Namni himatame akkuma nama kamiyyuu mirgoota daangaa seeraa …

Xinxala murtii Dhadacha ijibaata federaalaa Jildii 17ffaa Lakk.Galmee 100712 ta’e irratti Read More »

Odeessa Mari Karoora Hoji bara 2015

Mariin Qophii karoora Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa kan bara hojii 2015 Guyyaa har\’aa ittigafatamtoota fi Abbootii Adeemsaa Aanaalee waliin gaggefameera.
__________
Waajjirri Abbaa alangaa Godina Jimma guyyaa har\’a marii karoora hojii bara 2015 irrattii gadi fageenyaan mari’ateera. Marii kanarattis Hoggansaafi abbootiin adeemsaa karoora isaanii erga walatajjiichaaf dhiheessaniin booda gaafiilee hirmaattota waltajjichaa irraa ka\’eef hoggansi deebii keennuun yaadoota ka\’an ammoo akka galteettii fudhachuun waltajichi waaree booda golabameeraa.

beksisa

Kuunii sagalee tamsaasa fm Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa kan tora interneetii irrattii tamsaafamuudhaa. Tamsaasa fm MHAAGJ kallaattidhaan hordoofuuf linkii www.mhaagj.org jedhuu fayyadamuu ykn Google jalattii FM Mana Hojii AA Godina Jimmaa jechuun search yoo goochun nu dhagefafchu. Fm kenya dhageffachuun baasii tokkoo malee boohartidhan bekkumsa seeraa kessan gabbifachuu dandeessuu. ይህ የጅማ ዞን አቃቤ …

beksisa Read More »

Murtii yakkaaMMOGJ kennamee.

Abbaa Seeraa                         Abdurahmaan Mohammad                         Magarsaa Taaddasaa                         Damisee Galataa Galmeen kuni banamee dhiyaachuu kan danda\’e abbaan alangaa himata yakkaa gaafa 07/07/2013 barreessee himatamaa irratti hundeesseen himatamaan gocha yakka daddabalamaa lama raawwateera jechuun himachuu isaatiini. Haaluma kanaan himatamaani fi ragooleen abbaa alangaa waluma faana kan dhiyaatan yemmuu ta\’u, abbaan alangaa eenyummaan himatamaa …

Murtii yakkaaMMOGJ kennamee. Read More »

International Association of Prosecutors\’ Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors pdf

aarp medicare supplement RIGHT OF PROSECUTORS ADOPTED BY THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS ON THE TWENTY THIRD DAY OF APRIL 1999 aarp medicare supplement Foreword The International Association of Prosecutors was established in June 1995 at the United Nations offices in Vienna and was formally inaugurated in September 1996 at its first General Meeting in …

International Association of Prosecutors\’ Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors pdf Read More »

FDRE Proclamation from proc no1 1996(1987ec) up to proc no 480 2005 (1997ec)

Jimmaa Zone Attorney offiicial website deliver to you the FDRE PROC from no 1 1996 488 2005 in 12 zipped folder. you can download it free almost 480 pdf in one place. mannii Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Karraa websiitii ofiselawaatiin labsiilee Mottuummaa Fedeeraalaa lakk 1 (1988) kaasee hangaa labsii lakk 488 (1997) labsiilee woggaa …

FDRE Proclamation from proc no1 1996(1987ec) up to proc no 480 2005 (1997ec) Read More »

UNDHR boklet

This illustrated edition of the Universal Declaration of Human Rights(UDHR) is published by the United Nations in Arabic, Chinese, English,French, Russian, and Spanish.This illustrated edition of the UDHR was created and designed in apartnership between the artist Yacine Ait Kaci (YAK) creator of Elyx,the United Nations Regional information Centre (UNRIC), and theOffice of the United …

UNDHR boklet Read More »