FDRE-PProclamation-2009-PDF-Jimmaa-Attorney

FEDERAL-NEGARIT-GAZETA-Proclamation-2001

FEDERAL-NEGARIT-GAZETA-Proclamation-2001
1263_2021__definition_of_powers_and

603_2001 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጸሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባርለመወሰን የወጣውን አዋጅ ማሻሻያ

604_2001 ከየመን ሪፐብሊክ መንግስት ጋር የተደረገውን የትብብር ስምምነት ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

605_2001 የአፍሪካ የማዳበሪያ ልማት ማዕከል ማቋቋሚያ ኮንቬንሽንን ለማፅደቅ የወጣ አዋጅ

606_2001 የአፍሪካ ኢነርጂ ኮሚሽን ኮንቬንሽን ማፀደቂያ አዋጅ

607_2001 በአፍሪካ አገራት መካከል አፍሪካዊ ቴክኒክ ትብብር መርሃ-ግብር መመስረቻ ኮንቬንሽን አዋጅ

608_2001 የገቢ ግብር

609_2001 የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ

610_2001 የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ

611_2001 የተርንኦሸር ታክስ አዋጅ

612_2001 የቴምብር ቀረጥ አዋጅ

613_2001 የአፍሪካ የዲሞክራሲ የሕዝብ ምርጫና መልካም አስተዳደር ቻርተር ማፀደቂያ አዋጅ

614_2001 ሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለመዋጋት የወጣውን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ኮንቬንሽን ኘሮቶኮል ማፀደቂያ አዋጅ

616_2001 የሲቪል አቪዬሽን አዋጅ

617_2001 የአፍሪካ መልሶ ማቋቋሚያ ኢንስቲትዩት መመስረቻ ስምምነት ማፀደቂያ

618_2001 የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ልዩ ጥቅማጥቅሞች እና መብቶች ጠቅላላ ኮንቬንሽን ተጨማሪ ኘሮቶኮል ማፀደቂያ አዋጅ

619_2001 በኢትዮጽያ እና በኩዌት መንግሥታት መካከል የተፈረመውን የጋራ የትብብር ኮሚቴ ማቋቋሚያ ስምምነት ማፀደቂያ አዋጅ

620_2001 በመርከብ የፍጆታ ነደጅ ፍሳሽ ሳቢያ ለሚደርስ የከባቢ ብከላ ጉዳት ስለሚኖር የፍታብሔር ሃላፊነት አስመልክቶ የወጣውን ኮንቬንሽን ማጽደቂያ አዋጅ

621_2001 የበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማሕበራት አዋጅ

622_2001 የጉምሩክ አዋጅ

623_2009 ለጠቅላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ኘሮጀክት ማስፈፀሚያ ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበት የተገኘው የብድር ስምምነት ማፀደቂያ አዋጅ

624_200 የኢትዮጽያ የሕንፃ አዋጅ

626_2001 አነስተኛ የፋይናንስ ሥራ አዋጅ

628_2001 የባህር ወደድ እጽዋትን ከመርከብ ቅብ ንጥረ ነገሮች ለመከላከል የተደረገ አለም አቀፍ ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

629_2001 Tበባህር ላይ በሚጓጓዙ አደገኛና ጐጂ እቃዎች ሳቢያ ለሚደርስ ጉዳት ስለሚኖር ሃላፊነትና ካሳን አስመልክቶ የወጣውን አለም አቀፍ ስምምነት ማፀደቂያ

630_2001 ለውቅሮ-ዛላምበሳ የመንገድ ሥራ ኘሮጀክት ማስፈጸሚያ ከኩዌት ፈንድ ለአረብ ኢኮኖሚ ልማት የተገኘው ብድር ስምምነት ማጸደቂያ አዋጅ

632_2001 የሥራና ሠራተኛ ማገናኘት አገልግሎት አዋጅ

633_2001 የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ _እንደተሻሻለ_ አዋጅ

634_2001 ስደተኛ የዱር እንስሳት ዝርያዎችን ለመጠበቅ የተፈረመው ዓለም አቀፍ ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

635_2001 የአፍሪካና አውሮእስያ ስደተኛ የውሃ አእዋፋትን ዝርያ ለመጠበቅ የተፈረመውን ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

636_2001 በኢትዮጽያ እና በሕንድ መንግሥታት መካከል የጋራ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ለማቀቀም የተፈረመውን ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

638_2001 ከስፔን ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ጋር የተደረገው የትምህርት፣ የባህልና የወጣቶች ትብብር ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

639_2001 የፍትሐብሔር ሕግ _እንደተሻሻለ_ አዋጅ

640_2001 ከቱኒዚያ ሪፐብሊክ መንግሥት ጋር የተደረገ የአየር አገልግሎት ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

641_2009 የኢትዮጽያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ _ማሻሻያ_ አዋጅ

642_2001 የኢትዮጽያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ _ማሻሻያ_ አዋጅ

644_2001 ከስፔን ንጉሣዊ መንግሥት ጋር ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋትና ዋስትና ለመስጠት የተደረገውን ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

645_2001 ለነቀምቴ-በደሌ የመንገድ ሥራ ኘሮጀክት ማስፈጸሚያ ከአረብ ባንክ ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ልማት የተደረገውን የብድር ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ

646_2009 ለ4ኛው የመንገድ ዘርፍ ልማት ኘሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል ብድር ከዓለም አቀፍ የልማት ማህበር ለማግኘት የተፈረመው የብድር ስምምነት አዋጅ

647_2001 የ2ዐዐ2 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ

648_2001 የኢትዮጽያ ፌዴራል መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ

649_2001 የኢትዮጽያ ፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር አዋጅ

650_2009 የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ

651_2001 የከበሩ ማእድናት ግብይት አዋጅ

652_2001 የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ

653_2001 ከሃላፊነት የተነሱ የሀገርና የመንግሥት መሪዎች፣ ከፍተኛ የመንግሥት ሃላፊዎች፣ የምክር ቤት አባላትና ደኞች መብቶችና ጥቅሞች አዋጅ

654_2001 የሰንደቅ ዓላማ አዋጅ ይህ አዋጅ የሰንደቅ ዓላማ አዋጅ አዋጅ ቁጥር 654_2ዐዐ1 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

655_2001 የደህንነት ሕይወት አዋጅ