FDRE PProclamation 2013 PDF Jimmaa Attorney

FDRE Proclamation 2012 PDF Jimmaa Attorney

1163_2012 የመድን ሥራ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ
1164_2012 የአነስተኛ ፋይናንስ ሥራ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ
1165_2012 በኢትዮꬭያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት እና በፈረንሳይ የልማት ኤጀንሲ ለማግኘት
1167_2012 ለዲላ-ቡሬ-ሃሮ ዋጬ መንገድ ሥራ ኘሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል ብድር ለማግኘትምነት ማጸደቂያ አዋጅ
1168_2012 ለዲላ-ቡሬ-ሃሮ ዋጬ መንገድ ሥራ ኘሮጀክስፈጸሚያ የሚውል ብድር ድር ስምምነት ማጸደቂያ አዋጅ
1172_2012 የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ _ማሻሻያ_
1173_2012 የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገና ማቋቋሚያ
1174_2012 የፌደራል ማረሚያ ቤት አዋጅ
1176_2012 የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የወጣ
1177_2012 የጦር መሳሪያ አስተዲዯርና ቁጥጥር
1178_2012 በሰው የመንገድና ሰውን በሕገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ
1179_2012 የሲቪል አቪዬሽን ማሻሻያ አዋጅ
1180_2012 የኢንቨስትመንት አዋጅ
1182_2012 በአፍሪካ ህዝቦች እና ሰዎች መብቶች ቻርተር የአፍሪካ አረጋዊያን ኘሮቶኮል ስምምነት ማጽደቂያ
1183_2012 የፌደራል የአስተዳደር ሥነ-ሥርዓት አዋጅ
1184_2012 በውጭ አገራት ለተሰጡ የግልግል ዳኝነት ውሳንዎች እውቅና የመስጠት እና የመፈጸም ስ ማጽደቂያ አዋጅ
1185_2012 የጥላቻ ንግግርን እና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ
1186_2012 የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ
1187_2012 በአገር ውስጥ የተፈናቀለ ሰዎችን ሇመጠበቅና ዴጋፍ የማዴረግ የአፍሪካ ህብረት ስምምነት (የካምፓሊስምምያ
1188_2012 የ2ዐ12 በጀት አመት የፌዴራል መንግሥስት የተጨማሪ በጀት እና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ አዋጅ
1205_2012 የኢሌክትሮኒክስ ትራንዛክሽን አዋጅ
1206_2012 የመንግሥት የልማት ድርጀቶችን ወደ ግል ስለማዛወር የወጣ አዋጅ
1207_2012 የኢትዮꬭያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን ህጋዊ ሰውነት ለመስጠት የወጣ አዋጅ
1208_2012 የኢትዮꬭያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስልን እና አባላቱን ህጋዊ ሰውነት ለመስጠት የወጣ አዋጅ
1209_2012 አፍሪካ ሕብረት ሰንደቅ ዓላማ፣ መዝሙር እና የአፍሪካ ቀን አዋጅ
1210_2012 የፌደራል መንግስት ፕሮጀክቶች አስተዳደር እና አመራር ሥርዓት አዋጅ
1211_2012 የልዩ የመንግሥት እዳ ሰነድ አዋጅ
1213_2012 የማእድን ሥራዎች አዋጅ _ማሻሻያ_ አዋጅ
1220_2012 የተባበሩት መንግሥታት ዓለም አቀፍ የእቃዎች ሽያጭ ውሎች ስምምነት ማፀደቂያ አዋጅ
1221_2012 የ2ዐ13 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ
1222_2012 የሚናማታ ስምምነት ማጽደቂያ አዋጅ
1223_2012 የማህበረሰብ ተፋሰሶች ልማት፣ አስተዳደርና አጠናቃቀም አዋጅ3_2012 የኮቪድ-፲፱ ሥርጭትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠር እና የሚያስከትለውን ጉዳት