Labsiilee-Bara-2009 Caffee Motummaa Naannoo-Oromiyaa

👉Labsi Lakk 200/09 Laabsii baajata bara hojii 2009 Hojiwwan Motummaa Naannoo Oromiyaaf Labsamee
👉 Labsii Lakk 201/09 Labsi Gurmaa’ina Hojimaata, Naamusa Miseensotaa fi Sirna Walgahii Caffee Motummaa Naannoo Oromiyaa Irra deebidhaan murteessuuf bahee.
👉Labsi Lakk 202/09 Labsi Gibira Gali Motummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Murteessuf Bahee pdf
👉Labsi Lakk 203/09 Labsi bulchiinsa taaksi Motummaa Naannoo Oromiyaa irra deebin Murteessuf Bahee. Pdf
👉 Labsii Lakk 204/09 Labsii Waldaalee itti fayyadama Bishaan Jallisii Bulchiinsa Motummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuu Bahe. PDF.
Labsiilee-Bara-2009 Caffee Motummaa Naannoo-Oromiyaa