Labsiilee MNO Bara 2011 Labsaman pdf

Labsiilee MNO Bara 2011 Labsaman pdf
• Labsi lakk 216/11 labsi gurmaa’insa Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irraadeebiin Murteessuuf Bahee.
• Labsi Lall 217/11 Labsii Gumii Abbootii Seeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Debiidhaan Hundeessuuf Bahee.
• Lansii Lakk 218/11 Labsii Waldaalee Hojii gamtaa Motummaa Naannoo Oromiyaa Hundessuuf Bahee.
• Labsii Lakk 219/11 Labsii kenna tajaajila Lammuummaa Motummaa Naannoo oeromiyaa Murtessuuf Bahee.
• Labsi lak 221/11 Labsii Baajata Motummaa Naanoo Oromiyaa kan Bara 2012 Murteessuu Baher.