Pdf

Murtii yakkaaMMOGJ kennamee.

Abbaa Seeraa                         Abdurahmaan Mohammad                         Magarsaa Taaddasaa                         Damisee Galataa Galmeen kuni banamee dhiyaachuu kan danda\’e abbaan alangaa himata yakkaa gaafa 07/07/2013 barreessee himatamaa irratti hundeesseen himatamaan gocha yakka daddabalamaa lama raawwateera jechuun himachuu isaatiini. Haaluma kanaan himatamaani fi ragooleen abbaa alangaa waluma faana kan dhiyaatan yemmuu ta\’u, abbaan alangaa eenyummaan himatamaa …

Murtii yakkaaMMOGJ kennamee. Read More »

beksisa

Kuunii sagalee tamsaasa fm Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa kan tora interneetii irrattii tamsaafamuudhaa. Tamsaasa fm MHAAGJ kallaattidhaan hordoofuuf linkii www.mhaagj.org jedhuu fayyadamuu ykn Google jalattii FM Mana Hojii AA Godina Jimmaa jechuun search yoo goochun nu dhagefafchu. Fm kenya dhageffachuun baasii tokkoo malee boohartidhan bekkumsa seeraa kessan gabbifachuu dandeessuu. ይህ የጅማ ዞን አቃቤ …

beksisa Read More »

International Association of Prosecutors\’ Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors pdf

aarp medicare supplement RIGHT OF PROSECUTORS ADOPTED BY THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS ON THE TWENTY THIRD DAY OF APRIL 1999 aarp medicare supplement Foreword The International Association of Prosecutors was established in June 1995 at the United Nations offices in Vienna and was formally inaugurated in September 1996 at its first General Meeting in …

International Association of Prosecutors\’ Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors pdf Read More »

FDRE Proclamation from proc no1 1996(1987ec) up to proc no 480 2005 (1997ec)

Jimmaa Zone Attorney offiicial website deliver to you the FDRE PROC from no 1 1996 488 2005 in 12 zipped folder. you can download it free almost 480 pdf in one place. mannii Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Karraa websiitii ofiselawaatiin labsiilee Mottuummaa Fedeeraalaa lakk 1 (1988) kaasee hangaa labsii lakk 488 (1997) labsiilee woggaa …

FDRE Proclamation from proc no1 1996(1987ec) up to proc no 480 2005 (1997ec) Read More »

UNDHR boklet

This illustrated edition of the Universal Declaration of Human Rights(UDHR) is published by the United Nations in Arabic, Chinese, English,French, Russian, and Spanish.This illustrated edition of the UDHR was created and designed in apartnership between the artist Yacine Ait Kaci (YAK) creator of Elyx,the United Nations Regional information Centre (UNRIC), and theOffice of the United …

UNDHR boklet Read More »