Xinxala murtii

Xinxala Murtii Dhadacha Ijibbaata Feederaala Lakk Galme 230508 irratii kennamee ilaalchisee Seeraafii Qabatama.

Xinxala Murtii Dhadacha Ijibbaata Feederaala Dagannoon tiraafikaa balaawwan naman uumaman (balaa nam-tolchee) jechuu dandeenyu kan akka addunyaatti miidhaa qaama, jireenya (lubbuu) fi qabeenya namaa irratti geessisaa jiru dha.Akka gabaasa Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (World Health Orgination) Bara 2020 (A.L.A) baase agarsiisutti, addunyaa irratti waggaatti tilmaamaan namni hanga miliyoona 1.35 ta‘u balaa tiraafikaatiin lubbuu isaa Kan dhabu yoo ta‘u; namni hanga miliyoona 50 gahu immoo miidhaa qaamaaf saaxilama. Akka gabaasa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa kanatti, balaawwan tiraafikaa akka addunyaatti muudatan keessaa dhibbentaan 93 biyyoota guddataa jiran keessatti dha. Kana jechuun balaan tirkaafikaa baay’inaan Kan muudatu biyyoota guddataa jiran keessatti ta’uu fi haaluma kanaan ardiin afrikaa iddoowwan balaawwan itti baay’atu keessaa jalqaba irraa Kan jirtu ta’uu agarsiisa. Biyyi itoophiyaattis biyyoota ardii afrikaa keessaa tokko ta’uu isheetiin rakkoo kana harka bal’aa Kan qooddattu ta’u dha.

Xinxala murtii Dhadacha ijibaata federaalaa Jildii 17ffaa Lakk.Galmee 100712 ta’e irratti

Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa. Dhimmootni RTD dhaan ilaalaman mirga of irraa ittisuu shakkamaa kan hin sarbine ta’uu seerotaa fi Murtii dhaddacha Ijibaataa Mana Murtii Waliigala Federaalaa Jildii 17ffaa Lakk.Galmee 100712 ta’e irratti kenname Barruu:- Xinxala Seeraa. Qophessaan:- Mulugeta M. Bitootessa 2013 Jimmaa, Oromiyaa https://youtu.be/0glebW9EFh8 1.1.Seensa waligalaa Namni himatame akkuma nama kamiyyuu mirgoota daangaa seeraa …

Xinxala murtii Dhadacha ijibaata federaalaa Jildii 17ffaa Lakk.Galmee 100712 ta’e irratti Read More »