| | |

Federal Supreme court cassation decision volume 1-24 pdf

FDRE Supreme court Cassation V1-24 pdf

FDRE Supreme court cassation. Download all Federal Supreme court cassation decision volume 1-24 in pdf for free pdf. decision volume 1 upto 24 pdfVolume 1-3 pdf volume 4 5 pdf የሰበር ሰሚ ችሎት ሁሉም ውሳኔዎችን ከ ጅማ ዞን አቃቤ ህግ መስሪያ ቤት ድህረገጽ ላይ በነፃ ያውርዱ

የማስታወቂያ ስፍራ

ከታች የሚታዮትን የማስታወቂያ ሊንክ ውስጥ አንድ ወይም ሁለቱን በነንካት ለዌብሳይታችን እድገት የበኩልዎትን ይወጡ

Federal Supreme court cassation decision volume 1-24 pdf

Murtiilee Dhaddacha Ijibbaata MMWO jildii saddettaaffaa website wajjira Abbaa Alangaa godina Jimmaa irraa buufadhaa


Akkuma Beekkamu Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Jimaa qixa argamee maraan dhaqabamummaa seerota biyyaafii naannoo keenyaa mirkaneessuuf hojii bal’aa ta’e gama garee komniikeeshini waajjirichaatiin hojjechaa jiraachun waanuma hubatamuudha. Gama kanaan websaayti wajjirichaatiin dokumentootaa seeraa kumaatamaan fee’un hawaasa biraan gahuun dabalataaniis tajaajila online book store websaayiitii kenya jalattii banuun layiibraarii dijitaala akka biyyaa fi akkaa naannoo kenya isa jalqabaa ta’ee umuun haawasa bal’aa tajaajilaa jiraachuun kenya waan mul’atuudha.
Gama kanaan murtiileen dhaddacha ijibbaata federaalaafii mana murtii waligala oromiyaa akka seeraattii waan lakkaahamanif waajjirrii abbaa alangaa Godina Jimmaas murtiilee dhaddacha ijibbaataa fedeeraalaafi naannoi kenyaa karaa websaayti waajjira kenyaafi karaa layibraarii seeraa waajjira kenyaatiin maxxansaa jira. Gama kanaan Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Murtiilee barsiisoo Dhaddacha Ijibbaata Mana Murtii Waligala Oromiyaan murtaahani jildidhaan maxxanfaman keessaa jildii saddeettaffaa pdfn kan isinif maxxansinee yommuu ta’u, jildin kunis bara 2012 keessa murtiiwwan barsiisoo dhaddachaalee Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatiin murtaa’an 22 ta’an filachuun maxxanfamanii akka raabsaman kan taasifame yoo ta’u bara kanas murtiiwwan barsiisoo Dhaddacha Ijibbaataa Mana Murtii Waliigalaatiin kennaman jildii lamaan maxxansinee raabsuuf karoorfannee hojiitti kan galleedha. Bu’uuruma kanaan jildiin jalqabaa murtiiwwan 24 of keessatti hammate maxxanfamee dubbisaaf qaqqabee kan jiru yoo ta’u Abbootiin Alangaa Abbotiin Seeraa Manneen Murtii Oromiyaa fi ogeessonni seeraa biroo dubbistanii hubannoo gahaa akka irraa argattan abdii guddaa qabna jechaa websaayitii waajjira kenyaa www.mhaagj.org fi layibraari seeraa www.laws.mhaagj.org daawwadhaa haawaasa bal’aa biraanis akka dhaqabnuuf kallattii argamee maraan walif dabarsaa jechaa ergaa kiyya har’a dhaamsa kanaan xumura.

Waajjira Abbaa Alangaa Godiana Jimmaa. ⚖️የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት፣⚖️ Jimmaa zone atorney office⚖:

Odeessa App Abbaa Alangaa

Vidiyoo Gabaabaa Akkaata Ittii Fayyadama applikeshini android Abbaa Alangaa Web Browser Jeedhu Kana Ilaalaa. Applikeeshinichas Bufachuun yaada qabdan nuuf laadhaa yommuu jeennuu yaadaafii gaafii qabdan maraaf deebii hatattamaan waan keenninuufi
.https://youtu.be/ekSrRLVwRd0
———🙏⚖️🏛⚖️🙏——–
Akkam Jirtuu abbootii alangaa kenya.
Akkuma beektan tajaajila abbaa alangummaa naannoo kenyaa hammayyeessuu keessattii gahee teknolojin qabuu duguganii fayyadamuuf carraaqqiin akka naannoo kenyaattii godhamaa jiruu waan bayyee nama boonsuudha. Gama kanaan akka oromiyaati waajjiraaleen aanaa fii godinaa websaayti ofiselawaa banachuun tajaajila kennaa jiruu. Maarree nuutis applikeshini android kan websaaytilee akka oromiyaa jiran walittii qabuu “abbaa Alangaa web browser” jechun playstore appstor fi appsgeyser irrattii maxxansaa jirraa. Haaluma kanaan link armaan gadii fayyadamun app kana install godhachu kan dandessan yommuu ta’u. App kana irrattii websaatitilee waajjira AA godina jimmaa fi harargee bahaa sadarkaa anaattii ammoo websayiti waajjira abbaa alangaa aanaa jaarsoo, Aana cooraa botor, aanaa goommaa, aanaa gumayi aanaa omo naaddaa aanaa limmii koossaa aanaa dadar fi kkf fuullee irrattii akka argattan dandeesisnee jirraa. Dabalata ammoo websayiti isa kamuu akka search godhachuu dandessaniif google yahoo fi walin waan kenyeef browser isa kamiyyuu caala isin akka fayyaduu abdi qabna.
Download godhachuuf linki https://files.appsgeyser.com/Abbaa%20Alangaa%20Browser_16173964.apk fayyadamaa akkaataa ittii fayyadama isaa ammoo akkuma kaleessa waadaa isinif gallee vidiyoo gabaaba qopheesinee kan isinin genyee waan ta’ef chanalii kenya https://youtube.com/c/HasenTube subscribe gochun vidiyoo kanas ilaaluun yaada qabdan nuuf laachuun akkasumas vidiyoo fi applikeshinichi ummata kenya bira akka dhaqabuu sher gochuun nu ciinaa dhaabbadhaa jeennaa.
“Walin taanee ijaarsa sirna haaqaa biyya kenyaa keessattii shoora ol’anaa ta’e haa taphannu!”🙏
Horaa Bulaa

Waa’ee layibraarii seeraa website wajjira abbaa alangaa godina jimmaa kana beektuu laata?

👉 1. Akka biyyaattis ta’e akka naannoottii website latibraarii digitaalaa qabuu waajjira abbaa alangaa godina jimmaa qofa
👉2. Layibraarin dijitaala  waajjira abbaa alangaa godina jimmaa dookumantoota seeraa armaan gadii bakka tokkottii qabaachudhaan websaayti jalqabaa ta’u isaa. Dokumantoonnii seeraa kunis
✍️a) heera motummaa fedeeraalaafii motummota naannoo sagalii
✍️b) labsiilee motummaa feedeeraalaa hundumaa
✍️c) labsiilee Motummaa naannoo oromiyaa hundumaa
✍️d) dambiif qajeelfamoota motummaa naannoo federaalaa fi motummaa naannoo oromiyaa
✍️e) murtilee dhadacha ijibbaata feederaalaafi motummaa naannoo oromiyaa
✍️f) waligalteewwan idil adunya biyyii tenya mallattesitee raggaasiftee hundumaa. Akka fakkenyaattii UNDHR 1954 Hague Convention 1954 NewYork Convention Waligalteewwan investimantii biyyii tenya mallatteesitee (BIT’s & MIT’s) fi kkf
Hundumaa bakka tokkottii qabaachudhaan websaayti argamuu ta’un isaa websaayti akka dhunfaattis ta’e akka motummaattii banaman keessaa websaayitii adda ta’e nuu taasisaa.
Maarree waan armaan oliittii mirkaneeffachuu yoo feetan linki armaan gaadiu tuuqun layibiraarii seeraa waajjira abbaa alangaa godina jimmaa daawwaadhaa ergaa kanas sher wallif gochun websaaytin kenya kuni hawaasa bal’aa biraan akka gahuuf gumaacha isin irraa eggamuu bahaadhaa jennaa.
https://laws.mhaagj.org
Hooraa Buulaa
Garee Komnikeeshini waajjira abbaa alangaa godina jimmaa.

Similar Posts

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *