Fedral Negarit Gazeta 2013-proc-pdf

1229_2013-የኤክሳይዝ-ታክስ-ማሻሻያ-አዋጅ-1Download
1231_2013-በኢትዮጵያ-ፌደራላዊ-ዲሞክራሲያዊ-ሪፐብሊክ-የመንግሥታት-ግንኙነት-ሥርዓት-መወሰኛ-አዋጅ-1Download
1233_2013-የፌደራል-የዳኝነት-አስተዳደር-አዋጅ-1Download
1235_2013-የኢትዮጵያ-የምርጫ-የፖለቲካ-ፓርቲዎች-ምዝገባና-የምርጫ-ስነ-ምግባር-አዋጅ-1162Download
1236_2013-የፌዴራል-የስነ-ምግባርና-የፀረ-ሙስና-ኮሚሽን-ማቋቋሚያ-አዋጅ-1Download
1237_2013-የግልግል-ዳኝነት-እና-የዕርቅ-አሠራር-ሥርዓት-አዋጅ-1Download
1238_2013-የመገናኛ-ብዙሃን-አዋጅ-1Download

Fedral Negarit Gazeta 2013-proc-pdf 1229_2013-የኤክሳይዝ-ታክስ-ማሻሻያ-አዋጅ-11231_2013-በኢትዮጵያ-ፌደራላዊ-ዲሞክራሲያዊ-ሪፐብሊክ-የመንግሥታት-ግንኙነት-ሥርዓት-መወሰኛ-አዋጅ-11233_2013-የፌደራል-የዳኝነት-አስተዳደር-አዋጅ-1 1235_2013-የኢትዮጵያ-የምርጫ-የፖለቲካ-ፓርቲዎች-ምዝገባና-የምርጫ-ስነ-ምግባር-አዋጅ-11621236_2013-የፌዴራል-የስነ-ምግባርና-የፀረ-ሙስና-ኮሚሽን-ማቋቋሚያ-አዋጅ-11237_2013-የግልግል-ዳኝነት-እና-የዕርቅ-አሠራር-ሥርዓት-አዋጅ-1

Sirna Haqaa Yakkaa Itoophiyaa fi Faransaay qorachuu

Sirni haqaa yakkaa biyyoota adda addaa keessatti akkamitti wal bira qaba jettanii yaaddanii beektuu?

Biloogii kana keessatti sirna haqaa yakkaa biyyoota baay’ee garaa garaa lama: Itoophiyaa fi Faransaay wal bira qabnee ilaalla. Seerota, dambii fi hojimaata isaanii sirriitti ilaalla, garaagarummaa hojiirra oolmaa isaaniif xiyyeeffannoo addaa kennina.

Gama hawaasummaa fi aadaa biyyoota lamaan sirna haqaa yakkaa isaanii bocans ni qoranna. Nuances kana caalaatti hubachuudhaan, sirni tokkoon tokkoon isaa akkamitti fi maaliif akka hojjetu dinqisiifannaa argachuu dandeenya. Danqaa afaanii irraa kaasee hanga haala seenaatti, garaagarummaa guddaa sirna haqaa yakkaa biyyoota lamaan kana gidduu jiruuf wantoota gumaachan hedduudha.

Mata dureewwan kana keessa lixuudhaan, seera addunyaa fi dhiibbaa inni sirna seeraa mataa keenyaa irratti qabu irratti ilaalcha haaraa argachuu dandeenya. Sirna haqaa yakkaa Itoophiyaa fi Faransaay yeroo qorannu nu waliin ta’aa!

Overview of FDRE Proclamation in Ethiopia

Sirna haqaa yakkaa Itiyoophiyaa yoo ilaallu, sanadoota beekuu qabnu keessaa inni tokko Labsii Rippabiliika Dimookiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa (FDRE) dha. Labsiin kun qajeeltoowwan bu’uuraa sirna seeraa Itoophiyaa bulchan ibsa. Mirgaa fi dirqama lammiilee, seera siviilii fi yakkaa ilaalchisee kaa’a. Akkasumas gahee abbootii alangaa fi manneen murtii naannoo fi federaalaa, akkasumas hojimaata himannaa dhiyeessuu fi dhaddacha itti raawwatan ni ibsa.

Jecha baay’ee waliigalaatiin, sirni seeraa yakkaa Itoophiyaa sirna “walmakaa” irratti kan hundaa’e yoo ta’u, kunis qaamolee seera waliigalaa fi sirna seera siviilii walitti fida. Kana jechuun duudhaa Afriikaa falmii afaanii cinatti, qajeeltoowwan seera dhimma (common law)n akka abbootiin murtii murtii mana murtiitiin hundeeffamanitti hundeeffaman hordofa. Gaheen abbaa alangaa sirnoota biroo kan akka Faransaay kan isaan adeemsa falmii irratti aangoo baayyee guddaa qaban waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu daangeffamaadha.

Dhumarratti, haqni yakkaa Itoophiyaa adeemsa guddachaa jiruu fi mala aadaa Afrikaa fi ulaagaalee seeraa ammayyaa madaaluuf yaaludha. Ka’umsi isaa walmakaa irraa kan ka’e garmalee walxaxaa ta’uu isaatiin bakka tokko tokkotti qeeqamaa tureera, haa ta’u malee yeroo ammaa adeemsa falmii sirreessuu fi nama dhimmicha keessa jiru hundaaf bu’a qabeessa taasisuudhaaf fooyya’iinsi taasifamaa jira.

WAAGJ the first Online laws Library daawwachuun seera biyya keessaa fi idil-addunyaa hunda argadhaa.👉 touch link

Sirna Haqaa Yakkaa Faransaayitti

Sirna haqaa yakkaa yoo ilaallu Faransaayii fi Itiyoophiyaan garaagarummaa adda addaa qabu. Faransaayitti adeemsi mana murtii yakkaa qorannoo abbaa murtii ykn abbaa alangaatiin jalqaba. Marsaa kana keessatti manni murtii ragaa fi ragaa dhimmichaan walqabatu ni sassaaba. Heerri mootummaa Faransaay himatamaan tokko mirga ragaalee waliin wal dura dhaabbachuu fi ittisa isaaniif ragaa dhiyeessu dabalatee mirga murtii haqa qabeessa akka argatu ni mirkaneessa.

Ragaan erga walitti qabamee booda dhaddachi abbootiin alangaa dhimma isaanii dhiyeessan kan gaggeeffamu yoo ta’u, ittisaa yoo barbaade falmii mataa isaa dhiyeessu ni danda’a. Yoo gama lachuu walii galan, sana booda waliigaltee himannaa (plea bargain) irra gahuun ni danda’ama. Yoo hin taane dhimmichi murtii argachuuf jury duratti dhiyaata. Murtiin kunis cimina yakkichaa fi wantoota biroo irratti hundaa’uun yeroo yaali ykn mana hidhaa irraa kaasee hanga yeroo hidhaa ta’uu danda’a. Namoota murtii isaanii mana murtiitti mormuu barbaadaniifis adeemsi ol’iyyannoo ni jira.

Adabbii fi Adabbii Walbira Qabsiisuu

Murtii kennuu ilaalchisee sirni haqaa yakkaa Itoophiyaa fi Faransaay kana caalaa adda ta’uu hin danda’u. Itiyoophiyaa keessatti xiyyeeffannaan deebisanii dhaabuu yoo ta’u, sirni Faransaay ammoo haaloo ba’uu irratti xiyyeeffata.

Itoophiyaa keessatti kaayyoon murtii adabbii inni jalqabaa yakkamtoota deebisanii dhaabuu fi deebi’anii lammii gaarii akka ta’an gargaaruudha. Murtiin hidhaa osoo hin taane filannoowwan adda addaa kanneen akka tajaajila hawaasaa, gorsa ykn barnoota of keessatti qabachuu danda’a.

Faransaayitti adabbiin baayyee cimaa kan ta’ee fi yakkamtoota yakka isaaniif adabuu irratti caalaatti kan xiyyeeffatudha. Adabbiin adabbii maallaqaa irraa kaasee hanga murtii hidhaa kan jiru yoo ta’u, yakkamtoota irra deddeebi’anii raawwataniif yeroo kaampii mana hidhaa keessa turuus ni dabalata. Galmi adabbii inni jalqabaa Faransaayitti namoota biroo gara fuulduraatti yakka walfakkaataa akka hin raawwanne of duuba deebisuudha.

Civil & Administrative Law Enforcement in Ethiopia & France

Seera siviilii fi bulchiinsaa kabachiisuun Itoophiyaa fi Faransaay gidduutti garaagarummaa guddaa qaba. Itiyoophiyaatti seera kabachiisuu siiviilii sirna mana murtiitiin yoo ta’u, seera bulchiinsaa ammoo mootummaa Federaalaatiin kan raawwatamu ta’uu ibsameera.

Kana jechuun namni tokko rakkina dhaabbata mootummaa kan akka Ministeera Galiiwwanii ykn Wabii Hawaasummaa waliin yoo qabaate furmaata argachuuf mana murtiitti dhiyeessuu qaba. Faransaayitti garuu seera kabachiisuu siiviilii fi bulchiinsaa dhaabbilee mootummaa adda addaatiin kan bulfamudha.

Fakkeenyaaf, Faransaay qaama walabaa `La Commission des Litiges’ jedhamu kan falmii lammiilee fi qaamolee mootummaa gidduu jiru mana murtiitti osoo hin fayyadamin ilaalu qabdi. Kunis falmii lammiilee fi dhaabbilee mootummaa gidduutti uumamu kamiyyuu furuuf adeemsa baay’ee sirrii ta’e akka jiraatu taasisa.

Kana malees biyyoonni lamaan poolisii irrattis mala adda addaa qabu. Faransaay dhaabbata seera kabachiisuu ishee isa guddaa ta’ee Gendarmerie Nationale ishee irratti kan hirkattu yoo ta’u, Itiyoophiyaan humnoota poolisii biyya keessaa kanneen sochiiwwan yakka guyyaa guyyaa irra caalaan isaanii aangoo isaanii keessatti raawwatan irratti xiyyeeffatti.

Walumaagalatti, garaagarummaan seera kabachiisuu siiviilii fi bulchiinsaa Itiyoophiyaa fi Faransaay gidduu jiru guddaa waan ta’eef, akkaataan biyyi tokkoon tokkoon haqaa itti fayyadaman lammiilee ishee karaa adda addaatiin dhiibbaa akkamii akka geessisu ibsuuf tajaajila.

Sadarkaa Eegumsaa fi Mirga Himatamtoota Yakkaa

Iskeeliin eegumsaa fi mirga himatamtoota yakkaa Itoophiyaa fi Faransaay gidduutti garaagarummaa guddaa qaba. Akkuma seera Faransaay keessatti hundeeffameen himatamtoonni yakkaa mirga adeemsaa murtaa’an kan akka:

Qulqullummaa jedhamee tilmaamuun

Mirga himannaa isaan mudatu beeksisuu

Mirga bakka bu’ummaa seeraa

Mirga murtii haqa qabeessa

Itoophiyaa keessatti garuu mirgi himatamtootaa bal’inaan baay’ee xiqqaadha. Manneen murtii garmalee ba’aa ta’uu isaanii irraa kan ka’e bakka bu’ummaa seeraa dhabuun waanuma barame dha. Kana malees, biyyattiin seera murtii in dubio pro reo-kan Faransaayitti fayyadamu-shakkamtoonni mirga wabiitiin kan gadhiifaman yeroo muraasa jechuudhaaf beekamtii hin kennitu.

Kanas ta’e sana, yeroo dhiyoo asitti Itoophiyaan bal’ina bilisummaa siiviilii lammiilee ishee bira ga’u suuta suutaan bal’isaa jirti. Ragaan karaa dararaan argame mana murtiitti fudhatama hin qabu jechuun murtii Mana Murtii Heera Mootummaa lammiilee isheetiif murtii haqa qabeessa ta’e kennuuf tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfiin kun taateewwan shakkamtoota humnoota poolisii Itoophiyaatiin seeraan ala dirqisiifaman irraa himannaa sobaa hir’isuu danda’eera.

Madaallii Sirna Seeraa Yakkaa Biyyoota Lamaan

Sirnoota seeraa yakkaa lamaan kanarraa waan baay’een baratamuu danda’u ta’us, ciminaa fi hanqina isaanii madaaluun barbaachisaa dha. Itoophiyaa fi Faransaay yakkaa fi adabbii irratti mala adda addaa kan qaban yoo ta’u, faayidaa fi miidhaa adda addaa qabu.

Itoophiyaa

Itiyoophiyaa keessatti sirni haqaa yakkaa haaloo ba’uu fi ofirraa deebisuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kan qabu ta’uu imaammata adabbii cimaa qabaachuun ragaadha. Haa ta’u malee, malan kun baasii tattaaffii deebisanii dhaabuutiin dhufuu danda’a; yeroo tokko tokko yakkoonni xixiqqoo adabbii cimaa sababoota bu’uuraa yakkaa furuu dadhaban ni mudata. Dabalataanis waggoota dhiyoo asitti yaaliin haaromsaa kan godhame yoo ta’u, hanqinni qabeenya sirna seeraa keessatti jijjiirama dhugaa hojiirra oolchuuf rakkisaa ta’eera.

Faransaayifi

Fiixee ispeektarmii isa kaanii irratti sirni haqaa yakkaa Faransaay kan haaloo bahuu caalaa deebisanii dhaabuu cimsa. Kun amantii ummanni ishee haqaa deebisanii dhaabuu irratti qabu ilaalcha keessa galchuun hiika qaba – yaad-rimee hariiroo miidhamtootaa fi yakkamtoota gidduu jiru suphuu guddisu. Dabalataanis, manneen murtii Faransaay akkaataa idileetti yakkamtoota adabuu caalaa deebisanii dhaabuuf carraaqqii gochuuf jecha hidhaa dhiisanii adabbii xiqqaa filatu.

Haa ta’u malee, ammallee mala Faransaay keessatti hanqinni tokko tokko ni jira; fakkeenyaaf, xiyyeeffannaan inni deebisanii dhaabuu irratti kenne, yakkamtoota irra deddeebi’anii raawwataniif ykn namoota yakka cimaa raawwataniif laafummaa fiduu danda’a. Dabalataanis, seera walxaxaa fi caasaa birokraasii waan qabuuf haqni yakkoota ciccimoo ta’an yeroo ilaallu suuta kan socho’uu fi gahumsa kan hin qabne ta’uu danda’a.

Goolaba

Xumura irratti, sirni haqaa yakkaa Itoophiyaa fi Faransaay itti gaafatamummaa yakkamtootaa fi seera qabeessa deebisuuf mala baay’ee adda ta’e lama bakka bu’uun isaa ifaadha. Sirni haqaa yakkaa Itiyoophiyaa qajeelfama haaloo bahuu (principle of retribution) irratti kan hundaa’e yoo ta’u, sirna heera biyyattii keessatti tumame. Gama biraatiin Faransaay yaada deebisanii dhaabuu fi yakkamtoota yeroo dheeraa to’achuu irratti hirkattee haqaa yakkaa irratti mala tarkaanfataa ta’e fudhattee jirti. Biyyoonni lamaan akkaataa haqaa yakkaa itti dhihaatan irratti garaagarummaa guddaa kan qaban yoo ta’u, lamaan isaanii iyyuu hawaasa haqa qabeessaa fi haqa qabeessa ta’e galmaan ga’uuf kutannoo qabu. Fakkeenyota lamaan kanaan haqni karaa adda addaa hedduudhaan tajaajiluu akka danda’u, akkasumas mala sirrii ta’e haala fi aadaa adda ta’e tokkoon tokkoon biyyaa irratti kan hundaa’e ta’uun isaa ifaadha.

FDRE PProclamation 2013 PDF Jimmaa Attorney
Fedral Negarit Gazeta 2013-proc-pdf 1229_2013-የኤክሳይዝ-ታክስ-ማሻሻያ-አዋጅ-1 1238_2013-የመገናኛ-ብዙሃን-አዋጅ-11237_2013-የግልግል-ዳኝነት-እና-የዕርቅ-አሠራር-ሥርዓት-አዋጅ-1 FDRE Proclamation 2014 pdf

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: