Follow Subscribe & Contact us.

Nuhordoofaa Galmaahun miseensa ta’a, Nun qunnamaa.
🌳🏛⚖️MHAAGJ⚖️🏛🌳

አባል ይሁኑ፣ ይከታተሉን ሃሳቦትን ያጋሩን።

galmaahuun miseensa ta’u keessanin heeraafi seera biyyaafi naannoo kenyaas ta’e naannolee biro akkasumas murtoo ijjibbaataafii barrulee qo’annaafii qorannaa seeraa haala salphaan ni argattuu waan maxxansinee maraa email kesaani isin dhaqaba.

web MHAAGJtti galmaahuf ademsa armaan gadi hordofaa.
  1. Email kessan sanduqa kessatti barressun follow tuqaa.
  2. Wayita follow tuqxan email kessanin link isinif ergina wan ta’ef linkin isin dhaqabuu mirkaneffadhaa.
  3. Linkin yoo email kessanin seene confirm subscription tuqaa. yoos miseensummaan kessan nu birattii bekkamtii argata.

Join 916 other subscribers

Email kessan saduqa kessa galchun signup godha. ኢሜይልዎትን በሳጥኑ ውስጥ በማስገባት የዌብሳይችን አባል ይሁኑ።

contuct us.

Yaada kessan formi asi gadi gutuun karaa salphaan nu qunnamaa⚖️
bellamni kessan akka isinif qabamu bellama ergaa👇

yaada keessan nuf ergaa.

Mhaagj

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

this is my page on jimmaa attorney website

Leave a Reply

%d bloggers like this: