Olmaa dhaddachaa.

MHAAGJ

Kuutaa kana jalattii galmeelee barsiisoo ta’an jalqaba irraa kaasee hanga murtoon MMOGJtin kennamuuttii sadarkaa jiran ittiin gabaasnaa.