Fuula waa’ee Kenya About Us

Fuula waa’ee Kenya About Us ittii bartan baga nagahaan dhuftan jeechaa. Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa. Bu’ura Labsii Hundeeffama Abbaa Alangaa Waligala Oromiyaatiin. Waajjira Abbaa Alangaa Sadrkaa Godinaa ta’un Ummataafi Haawaasa Bulchiinsa Godina Jiimmaa keessa jiiraataniif tajaajila seeraa keennuu. fi ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf jecha seeraan kan bu’ureeffame dha. Dirqama seeraa kana bahuufis ergama duudhaalee fi galma gonfatee waajjira socho’uu dha.

Fuula waa'ee Kenya About Us

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa. Bu’ura Labsii Hundeeffama Biroo Abbaa Alangaa Waligala Oromiyaatin. sadarkaa Godinaattii Bulchiinsa Caffee Oromiyaatiin kan Bu’ureffameedhaa.
Jimmaa Zone Attorney Office. the establishment of Jimmaa zone attorney has been done. although our office established in accordance of the law. indeed the law we mention is Oromia Regional State General Attorney Establishment Proclamation. accordingly jiimma attorney is established to practice law in Zonal Level.
የጅማ ዞን አቃቤ ህግ መስሪያቤት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ስር በ አዋጅ ቁጥር 214/2011 መሰረት በዞን ደረጃ የረተራጀ መስሪያቤት ነው

Fuula waa'ee Kenya About Us

Tajaajila Nurraa Argattan

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Waajjira Mootummaa hojii seeraa hojjechuuf Itiyoophiyaa, Naannoo Oromiyaa Godina Jimmaa keessatti argamu. waajjirichi Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 214/2011 sadarkaa godinaattii kan bu’urefammee dha. bu’uruma kanaan waajjirichii namoota seera yakkaa. biyyaafii naannoo kenyaa cabsan seerattii dhihessuun haaqa hawaasa fii ummata godina jimmaa mirkannessuuf hojjeta.

dabalata baruf
About Jimmaa Zone Attorney Website
Labsif qajelfamota | Pdf

pdf-Murtile Dhaddacha Ijibbata MMWO Jildi 8ffaa

Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Murtiilee barsiisoo Dhaddacha Ijibbaata Mana Murtii Waligala Oromiyaan murtaahani jildidhaan maxxanfaman keessaa jildii saddeettaffaa pdfn kan isinif maxxansinee yommuu ta’u, jildin kunis bara 2012 keessa murtiiwwan barsiisoo dhaddachaalee Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatiin murtaa’an 22 ta’an filachuun maxxanfamanii akka raabsaman kan taasifame yoo ta’u bara kanas murtiiwwan barsiisoo

Federal Supreme court cassation decision volume 1-24 pdf
Books | Labsif qajelfamota | laws proclamation | Pdf

Federal Supreme court cassation decision volume 1-24 pdf

Federal Supreme court cassation decision volume 1 upto 24 pdf
Volume 1-3 pdf volume 4 5 pdf v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v14 የፌደራሉ ሰበር ሰሚ ችሎት አስገዳጅ ውሳኔዎች ከ ቅፅ 1 እስከ 24 እና በሴቶች ጉዳይ የተወሰኑ ውሳኔዎች ልዮ እትም በ pdf download ያድርጉ

የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሚሰጣቸው አስገዲጅ የህግ ትርጉም የያ዗ ውሳኔዎች መታተም ከጀመሩበት ከ1997 ዒ.ም አንስቶ እስከ አሁን ዴረስ ገንቢ አስተያቶችንና ትችቶችን በመሰጠት አብራችሁን በመዛሇቃችሁ በፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ስም ሌባዊ ምስጋናችንን ማቅረብ እንፇሌጋሇን። አስገዲጅ የህግ ትርጉም የተሰጠባቸው የሰበር ሰሚ ውሳኔዎች ሇተመሳሳይ ጉዲዮች ውሳኔ ሇመስጠት ጥቅም ሊይ ከመዋሊቸው በተጨማሪ ሇህግ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መማሪያነት፣ ሇተሇያዩ ህግ እና ህግ ነክ ሇሆኑ ጥናትና ምርምር ስራዎች እንዱሁም ሇላልች ህግን ማወቅ ሇሚፇሌጉ አካሊት የሚሰጡት ጥቅም ሉሇካ የሚችሌ አይዯሇም። ነገር ግን የውሳኔዎቹ መታተም ከሊይ በተጠቀሰው መሌኩ ሇህብረተሰቡ ከሚሰጡት ጥቅም በተጨማሪ የህትመቱና የውሳኔዎቹ ባሇቤት የሆኑት ፌ/ቤቶችም በውሳኔዎቹ ሊይ በሚቀርቡ አስተያየቶችና ውሳኔዎቹን መሰረት አዴርገው በሚሰሩ የጥናትና ምርምር ስራዎች ተጠቃሚ መሆናቸው የማይካዴ ሃቅ ነው። ይህም ሇፌትህ ስርዒቱ መሻሻሌ እንዯዘሁም ሇዘሁ ሇሰበር ስርዒት መዖመን ጉሌህ አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ ብሇን እናምናሇን። በዘህም የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የጥናትና ህግ ዲጋፌ ዲይሬክቶሬት እነዘህንና ላልች ህትመቶችን አሳትሞ በማሰራጨት ረገዴ ከመቸውም ጊዚ በበሇጠ ጥረት የሚያዯርግ ሲሆን አንባብያንና ተጠቃሚዎችም እንዯከዘህ ቀዯሙ አስተያየቶችን በመስጠት ተሳትፎችሁ እንዲይሇየን በታሊቅ አክብሮት እንጠይቃሇን።

beksisaaf | Pdf

Proposaalii Qo’annaa Hojimaata Garee Komniksehini MHAAGJ Si’awaa tasaisuuf Qophaahee.

Teknolojii fi interneetii fayyadamun haawasa gahomsuufi qaromsuu kessattii gahee qaamoolee seeraa; Barruu xiyyeffannoo addaa MHAAGJ irrattii taasifamee. Qophessaan: Hasen Mh. Hassen. Barruu garee komnikeshinii mana hojii abbaa alangaa Godina Jimmaatin qophaa’ee. Camsaa 2013 Jimmaa, Oromiyaa Abstract— yadrimee waligalaa jarraa 21 ffaa amma kessa jirruu kuni jaarraa qarominaafi jarraa adunyaan gara tokkomuuttii kan ittii dhuftee. kanaaf…

hubannoo seeraa

Qajeelfama Buusaa Gonofaa Naannoo Oromiyaa Lakk 3/2015

Qajeelfama Buusaa Gonofaa Naannoo Oromiyaa Lakk 3/2015 download godhadhaa Seensa Qajeelfama Buusaa Gonofaa   Aadaafi duudhaa wal gargaarsaa uummatni Oromoo Sirna Gadaatiin dhalootaa dhalootatti dabarsaa dhufe caalmaatti cimsuufi dagaagsuun fedhiifi kaka’umsa uummatni naannichaa rakkoolee uumamaafi nam-tolchee turan furuuf waggoottan darban keessatti agarsiisaa ture daran cimsuuf gurmaa’insaafi hojmaata isaa seeraan utubuun sirna cimaa diriirsuun balaan tasaa miidhaa geessisuu…

FDRE Constitution pdf Ethiopia
laws proclamation | Pdf | Uncategorized

Negarit Gazeta All FDRE Proc

FDRE Negarit gazeta pdf የ ኢፊድሪ አዋጆች በ ፋይል FDRE Negarit gazeta pdf በቅድሚያ የ ጅማ ዞን አቃቤ ህግ መስሪያቤት ኦፊሴላዊ ድህረገጽን በመጎብኘትዎ እያመሰገንን በዚህ ገፅ ላይ የ ኢፊድሪ መንግስት ሁሉም የነጋሪት ጋዜጣ አዋጆች ያገኛሉ። የየ አመቱን አዋጆች በ zip file format ከታች አለልዎት download በማረግ ይጠቀሙ የማስታወቂያ ስፍራ ከታች የሚገኘውን ማስታወቂያ በመንካት ለ ድህረገፃችን…

hubannoo seeraa

Hundeeffama Waldaa Aksiyoonaa ilaalchisee Xinxala seeraa

Boqonnaa Tokko AMALOOTAA FI HUNDEEFFAMA WALDAA AKSIIYOONAA FI WALDAA DHUUNFAA ITTIGAAFATAMUMMAAN MURTA’E 1.1. Seensa Hanga walakkaa jaarraa 16ffaatti rakkoowwan dhaabbiilee hojii biiziineesii qunnamaa turaniif argannoon waldaa aksiiyoonaa furmaata sirrii kenneera.Akkaatuma jijjiiramni diinagdee, siyaasaa fi tekinooloojii saffiisaan dabalaa dhufeen dhaabbiileen biiziineesii[1] carraan biiziineesii qabeenya ummataa guddaa sochoosuu danda’u waan dhabamaa dhufeef waldaa aksiiyoonaa akka argannoo guddaati…

Waa’ee Kenya

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Bu’ura Labsii Hundeeffama Abbaa Alangaa Waligala Oromiyaatiin Waajjira Abbaa Alangaa Sadrkaa Godinaa ta’un. Ummataafi Haawaasa Bulchiinsa Godina Jiimmaa keessa jiiraataniif tajaajila seeraa keennuu fi ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf jecha seeraan kan bu’ureeffame. yommuu ta’u dirqama seeraa kana bahuufis ergama duudhaalee fi galma gonfatee waajjira socho’uu dha.

Seerri yakkaa qaama seeraa yakka ilaaludha. Amala akka balaa, miidhaa ykn karaa biraatiin qabeenya, fayyaa, nageenya fi nageenya naamusaa namoota biroo, ofii dabalatee balaadhaaf saaxilu jedhamee fudhatamu ibsa. Seerri yakkaa harki caalaan isaa seeraan kan hundeeffamu yoo ta’u, kana jechuun seerotni qaama seera baastuutiin kan ragga’an ta’uu isaati. Seerri yakkaa namoota seera cabsan adabbii fi deebisanii dhaabuu kan hammatudha. Waajjirri AA Godina Jimmas ol’aantummaa seeraa kabachiisuuf seera yakkaa biyyaafii naannoo kenyaa hojii irra olchaa.