Websaayiitii Ofiseelawaa Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Omo Naaddaa

Ergama Mul’ataafi Duudhaalee Waajjira Kenyaa

Ergama (Mision)

Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Omoo Naaddaa keessatti namoota heeraa fi seera darbanii fi gocha yakkaatiin shakkaman seeratti dhiyeessuun murtii saffisaa fi haqa qabeessa ta’e itti kennisiisuun ol’aantummaa seeraa mirkaneessisuudhaan nagaa fi tasgabbii uummatichaa eegsisuu, dantaa hariiroo hawaasaa ummataa fi mootummaa kabachiisuu, ragaa seera qabeessa ta’e galmeessuu, hubannoo seeraa hawaasichaa gabbisuu, seerotni bifa wal fakkaatuun hojii irra akka oolu taasisuu.

legal, right, justice-5293009.jpg

Mul’atni Kenya

Bara 2022 tti Bulchinsa Godina Jimmaa Aanaa Omoo Naaddaa keessatti tajaajila Abbaa Alangummaa raawwii caalmaa qabu kennuun sirna haqaa amantaa uummataa horate uumuu dha.

Galmi kenya

Tajaajila Abbaa Alangummaa si’oomina fi bu’a qabeessa ta’ee kennuun itti qufinsaa/amantaa uummanni kenninsaa tajaajila keenya irratti qabu dabaluu.Yakkoota ciccimoo dantaa ummataa miidhan (violent crime) hir’isuu fi nageenya ummataa mirkaneessuu Olaantummaa seeraa mirkaneessuuMana Hojii Dandeetti raawwachisummaa foyyee qabuufi gama hundaan fakkeenyummaa gaarii qabu uumu

Duudhaalen Kenya

Olaantummaa seeraa Faayidaa uummataa eegsisuu fi dursa kennuu Bilisummaa Ogummaa Itti gaafatamummaa Iftoomina Hojimaataa badaa fi malaamaltummaa jibbuu Fakkeenyummaa Hirmaachisummaa, Tajaajila gahumsa qabu kennuu, Jijjiiramaaf qophaa’uu fi hojjechuu, Beekumsaa fi amantaan hogganuu, Miira tajaajiltummaa qabaachuu fi Aadaa gareen hojachuudha.

Waa’ee Kenya


Waajjirrii Abbaa Alangaa Aanaa Omo Naaddaa Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa jalattii Bu’ura Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa waligalaa Oromiyaa Hundessuuf Bahee bu’ura godhachuun, Waajjira sadarkaa Aanaattii kan hundaa’ee yommuu ta’u, dirqama seeraa Tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaafi itti gaafatamummaa qabu kennuun Anaan Kenyas Ta’e godinni Jimmaas Godina olantummaan Heeraa fii seeraa ittii mirkanaahee akka ta’uuf, hoojii tajaajila abbaa alangummaa si’ataa ta’e hawaasaaf kennuuf waajjira hundaa’eedha.

Obboo Habiboo Siraaj

Obboo Haabiboo Siraj

Ittii Gaafatamaa Waajjira Abbaa Alnagaa Aanaa Omoo Naaddaa

Obboo _____

Abbaa Ademsaa Garee Yakkota Adda Addaafii Murtii Haqaa Kenisisoo Waajjira Abbaa Alnagaa Aanaa Omoo Naaddaa

Abbotii Alangaa Waajjira Kenyaa

Abbotii Alangaa Fii Hojjettoota Waajjira Kenyaatin Walbaraa

Teesson kenya