Midiyaa MHAAGJ

Kusaa kana jalattii tamsaasa fm mana hoji AA Godin jimmaafii tamsaasa chanali midiyaa MHAAGJ itti argattuu.

Tamsaasa fm mana hojichaafii midiyaa mana hojichaatirraa bekkumsa seeraa argadhaa.

⚖️MHAAGJ⚖️

Tamsaasa bitotessaa 17/7/2013 fm mhaagj toora interneetii dhageffachuf

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

this is my page on jimmaa attorney website

%d bloggers like this: