Olmaa dhaddachaa.

MHAAGJ

Kuutaa kana jalattii galmeelee barsiisoo ta’an jalqaba irraa kaasee hanga murtoon MMOGJtin kennamuuttii sadarkaa jiran ittiin gabaasnaa.

Published by Mana Hoji AA Godina Jimma. የጅማ ዞን አቃቤህግ መስሪያቤት

this is my page on jimmaa attorney website

%d bloggers like this: