Posted in Labsif qajelfamota, laws proclamation, Pdf

Wixinee Dambii Sirna Dhimota HH Dantaa Ummataafi motummaa naannoo Oromiya Dirirsuf Qopha’ee pdf and docx

Leave a Reply